محصولات در معرض فروش، اسنادی است که از سوی مرکز انشاء شده و نمونه مشابه آن وجود ندارد. حقوق مادی و معنوی محصولات نیز متعلق به بنیان می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.