جناب آقای ……………..

مدیر عامل محترم شرکت ……………………….

 

موضوع: معرفی نماینده.

 

باسلام؛

احتراما بدینوسیله آقای ………………………….. فرزند ………………. با کد ملی …………………….. به عنوان نماینده /ناظر/ مدیر پروژه مربوط به قرارداد شماره …………………………… مورخ …………………………. از طرف این شرکت معرفی می گردد.

لازم به ذکر است که ایشان در کلیه امور اجرایی و نظارت قراردادی و نیز مکاتبات فیمابین، تا جاییکه منتج به تغییر مفاد قرارداد نگردد، اختیار کامل خواهد داشت.