جناب آقاي مهندس …………………

مدیرعامل محترم شرکت ………………………….

 

موضوع: اعلام فسخ قرارداد شماره ……………………….

باسلام،

بدینوسیله بموجب اختیار حاصله از بند …………. قرارداد فیمابین به شماره ……………… مورخ ………………. مربوط به “………………………………………………” ، قرارداد موصوف مستند به نقض تعهد جزیی/اساسی آن شرکت در موارد ذیل اعلام فسخ می گردد:

1-………….

2- ………..

مراتب جهت اطلاع و هماهنگی کامل جهت برچینی کارگاه و تجهیزات موصوف در زمانبندی مناسب و مورد نظر این شرکت و نیز اهتمام به عدم ایجاد تداخل با امور اجرایی دیگر در سایت ارسال می گردد.

بر این مبنا، مقتضی است ضمن انجام اقدامات لازم جهت اخذ مفاصاحساب نهایی تامین اجتماعی مربوطه، صورت وضعیت نهایی خود را جهت تسویه حساب به امور مالی این شرکت ارائه نمایید.

ضمنا:

1-خسارت/جرایم قراردادی بموجب بندهای قرارداد محاسبه و از مطالبات آن شرکت کسر می گردد.

2-ضمانتنامه انجام تعهدات آن شرکت ضبط و وصول می گردد.

بدیهی است در صورت عدم کفایت مطالبات و تضمین قراردادی جهت پوشش خسارات/جرایم متحمله شرکت بابت نقض تعهدات آن شرکت، حق پیگیری قضایی و انتظامی این شرکت جهت احقاق حقوق قراردادی خود محفوظ خواهد بود.