جناب آقاي مهندس ………………

مدیرعامل محترم شرکت …………………….

 

موضوع: اعلام خاتمه قرارداد شماره ………………..

باسلام،

احتراماً ضمن تشکر از حسن اجرای تعهدات قراردادی آن شرکت محترم، بدینوسیله بموجب اختیار حاصله از بند …………. قرارداد فیمابین به شماره …………………………مورخ ………………مربوط به “………………………………..” ، قرارداد موصوف اعلام خاتمه می گردد.

مراتب جهت اطلاع و هماهنگی کامل جهت برچینی کارگاه و تجهیزات موصوف در زمانبندی مناسب و مورد نظر این شرکت و نیز اهتمام به عدم ایجاد تداخل با امور اجرایی دیگر در سایت ارسال می گردد. بر این مبنا، مقتضی است ضمن انجام اقدامات لازم جهت اخذ مفاصاحساب نهایی تامین اجتماعی مربوطه، صورت وضعیت نهایی خود را جهت تسویه حساب به امور مالی این شرکت ارائه نمایید.