جناب آقای مهندس ………………….

مدیر عامل محترم شرکت …………………….

 

موضوع: اعلام تغییر دستور کار.

 

باسلام

بدینوسیله و بموجب اختیار کارفرما در تغییر دستور کار شرح کار قراردادی، مستند به ماده ………….. قرارداد، تغییر دستور کار قرارداد در ردیفهای ذیل ابلاغ می گردد:

1-…

2-…

میزان اثرات این تغییر دستور کار بر روند اجرایی تعهدات قراردادی به شرح ذیل است:

1- مدت قرارداد تا تاریخ …………………. تمدید می گردد/مدت قرارداد بلا تغییر می ماند.

2-مبلغ قرارداد به میزان ………………….. ریال تعیین گردید/ پیشنهاد می گردد.

3- با توجه به تغییر دستور کار صادره، شرح کار موضوع قرارداد در ردیفهای دیگر شامل ………………… و ……………….. و ………………….. به شرح پیوست تغییر می یابد.

4- میزان تضمین قرارداد به میزان ……. درصد افزایش می یابد که لازم است آن شرکت نسبت به تسلیم ضمانتنامه به میزان مازاد بر ضمانت قرارداد اقدام نمایید./با توجه به عدم تغییر در مبلغ قرارداد، تسلیم ضمانتنامه جدید محلی ندارد/ میزان تضمین قرارداد به میزان ……. درصد کاهش می یابد که آن شرکت مس تواند نسبت به کاهش مبلغ ضمانتنامه به میزان فوق اقدام نماید.

دیگر شرایط و مفاد قرارداد، کماکان معتبر بوده و بلا تغییر می ماند.