جناب آقای مهندس ………………..

مدیر عامل شرکت ………………….

 

موضوع: اخطار جبران.

 

باسلام

با توجه به اینکه آن شرکت نقض تعهد در انجام ……………………………….  نموده اید و این امر منجر به بروز خسارت شده است لذا بدینوسیله بموجب بند …………….. قرارداد، اخطار می گردد تا نسبت به جبران وضع موجود و انجام تعهد موصوف برابر استاندارد مندرج در قرارداد و نیز جبران زمانبندی انجام تعهدات مندرج در پیوست قرارداد ا اقدام نمایید؛ بگونه ای که هیچگونه خللی در روند اجرای تعهدات قراردادی برابر آنچه در قرارداد و پیوستهای آن می باشد بوجود نیاید.

عدم جبران نقض تعهد فوق الذکر، این حق را بموجب قرارداد به کارفرما می دهد تا نسبت به فسخ قرارداد و اعمال خسارات و جرایم و نیز ضبط تضمین قراردادی اقدام نماید.