مرکز تخصصی آموزش قراردادنویسی و مشاوره، نگارش و تنظیم قراردادهای تخصصی داخلی و بین المللی

02188685873

09122505985
Telegram iconTelegram icon Google-plus icon Active-Instagram-4 icon  Linkedin icon

نمونه قراردادهای سازمان نظام صنفی رایانه ای

مصوب ۱۳۹۰/۰۱/۱۵ از هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
کارگروه بسته های نرم افزاری کمیسیون نرم افزار استان تهران قرارداد ارایه خدمات پشتیبانی نرم افزار را برای تصویب به هیات مدیره ارایه و پس از تصویب بررسی آن جهت ابلاغ در دستور کار شورای مرکزی قرار گرفته است
مصوب ۱۳۹۰/۰۱/۱۵ از هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
کارگروه بسته های نرم افزاری کمیسیون نرم افزار استان تهران قرارداد فروش نسخ جدید نرم افزار و خدمات پشتیبانی را برای تصویب به هیات مدیره ارایه و پس از تصویب بررسی آن جهت ابلاغ در دستور کار شورای مرکزی قرار گرفته است.
مصوب ۱۳۹۰/۰۱/۱۵ از هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
کارگروه بسته های نرم افزاری کمیسیون نرم افزار استان تهران نمونه قرارداد فروش نرم افزارهای آماده را برای تصویب به هیات مدیره ارایه و پس از تصویب بررسی آن جهت ابلاغ در دستور کار شورای مرکزی قرار گرفته است