——————————————————————————————————————————————-بخش فارسی

confidential

 

این ماده جهت حفظ حقوق طرفین درخصوص یکسری اطلاعات حاصله در جریان مذاکره قراردادی ، رد و بدل شدن مستندات فنی و غیر فنی طرفین قرارداد و حتی متن قرارداد و نیز مستندات حاصله در جریان اجرای تعهدات قراردادی می باشد. این ماده گرچه در برخی از قراردادها بصورت فانتزی تعبیه می گردد ولی در برخی دیگر از قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مثلا فرض کنید که قرار است یک مشاور برنامه نویسی انتخاب کنید تا برای شرکت یک برنامه جهت اتوماسیون اداری بنویسد. اجرای تعهدات این قرارداد مشاوره مستلزم این است که اطلاعات محرمانه در اختیار مشاور قرار گیرد.

نکته دیگر این است که تعهد به حفظ محرمانگی گاهی بموجب قانون ایجاد می گردد یا بموجب قرارداد و توافق.

در قوانین علاوه بر اینکه حفظ برخی اطلاعات محترم شمرده شده است بلکه اطلاعاتی که نوعا می تواند محرمانه تلقی شوند و متعاقبا مورد حمایت قانون قرار گیرند. لذا اگر به دنبال حمایت قانونی هستیم باید با تعاریف قانونی اطلاعات محرمانه آشنا شویم.

در حالت کلی اطلاعات محرمانه به دو بخش تقسیم می شوند:

یکی اطلاعاتی که ماهیتا جنبه محرمانگی دارند. این وصف را می توان از تدابیر امنیتی که برای حفظ اطلاعات تعبیه شده است متوجه شد. مثلا در ماده یک جرائم علیه محرمانگی داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی آمده است که هرکس به طور غیرمجاز به داده ‎ها یا سیستم های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یا مثلا در تبصره یک ماده ۳ قانون فوق الذکر آمده است:” داده ای سری داده ای است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.”

دوم اطلاعاتی که نیاز به تعریف قانونی داشته تا مورد حمایت قرار گیرند. مانند ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیکی است که می گوید:‌” اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده پیام»ی است که شامل اطلاعات،‌فرمولها،الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی،‌فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست‌از آنها انجام شده است.”

در قراردادها نیز همانگونه که بیان شد بسته به نوع قرارداد و میزان اهمیت اطلاعات، می توان ماده محرمانگی را نگارش نمود که در ذیل به نمونه ای از آن اشاره می نماییم.

نمونه ماده:

طرفین بدون موافقت طرف دیگر حق افشاء و گزارش موضوع قرار داد و اطلاع پیرامون آن را به غیر ندارد و متعهد به حفظ اسرار تجاری و قرار دادهایی که از آن آگاهی پیدا می کنند می باشند.

English Section————————————————————————————————————————————–

Sample

The COMPANY and CONTRACTOR shall keep the CONTRACT and any information, which either party learn about the other in strict confidence and will not disclose the same to any third party without the prior written consent of the other PARTY.