مرکز تخصصی آموزش قراردادنویسی و مشاوره، نگارش و تنظیم قراردادهای تخصصی داخلی و بین المللی

02188685873

09122505985
Telegram iconTelegram icon Google-plus icon Active-Instagram-4 icon  Linkedin icon

قوانین داوری

از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

از قانون نظام مهندسی ساختمان

اصل ۱۳۹ قانون اساسی

نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی نهم قانون اساسی

ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران

آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران

آئین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده ۲۸قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

آئین نامه حق الزحمه داوری

آئین نامه داوری مرکز داوری کانون وکلاء دادگستری مرکز

آئین نامه هیأت داوری واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی

آییننامه داوری در بخش تعاونی

بخشنامه ریاست جمهوری راجع به داوری اتاق داوری

تصویب نامه در مورد داوری و مصالحه دعاوی راجع به اموال و دولتی

تصویب نامه هیأت وزیران راجع به تعیین اعضای هیأت داوری واگذاری سهام

تفویض اجازه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری

داوری اتاق ایران در اختلافات حق توقف

داوری در قراردادهای عمرانی

داوری واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانـسیون شناسـائی و اجـرای احکـام داوری خارجی

قانون داوری تجاری بین المللی

قانون راجع به اجازه ارجاع به داوری و تعیین داور برای دعاوی علیه بانکها در خارج از کشور به بانک مرکزی

هیأتهای داوری و کارشناسی اتاق ایران