مرکز تخصصی آموزش قراردادنویسی و مشاوره، نگارش و تنظیم قراردادهای تخصصی داخلی و بین المللی

02188685873

09122505985
Telegram iconTelegram icon Google-plus icon Active-Instagram-4 icon  Linkedin icon

قانون منع مداخله

قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری

‌قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات
دولتی و کشوری
‌مصوب ۲ دی ماه ۱۳۳۷
‌ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
۱ – نخست‌وزیر – وزیران – معاونین و نمایندگان مجلسین.
۲ – سفراء – استانداران – فرمانداران کل – شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
۳ – کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به
آنها.
۴ – کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام
یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق‌به دولت و یا
شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.
۵ – اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا
حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به‌طور مستمر (‌به استثناء
حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند.
۶ – مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر
دریافت می‌دارند.
۷ – شرکتها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به
یک نفر از اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر‌سهام یا سرمایه یا منافع آن
متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا
اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آنها‌باشد (‌به استثناء شرکت‌ها و موسساتی که
تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از
اشخاص مذکور در‌فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا
اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).
۸ – شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت‌های مندرج در
بند ۷ باشد نمی‌تواند (‌ اعم از این که در مقابل خدمتی که‌انجام می‌دهند حقوق یا
مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در
معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا‌مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به
آنها و یا موسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی
مزبور در مراجع‌قانونی مطرح شده یا نشده باشد (‌به استثنای معاملاتی که قبل از
تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
‌تبصره ۱ – پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و
داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و‌موسساتی که اقرباء فوق‌الذکر
به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با
وزارتخانه‌ها و یا بانکها و یا شهرداریها و‌سازمانها و یا سایر موسسات مذکور در
این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا
داوری شوند.
‌تبصره ۲ – شرکتهای تعاونی کارمندان موسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به
تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
‌تبصره ۳ – منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
۱ – مقاطعه‌کاری (‌به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه
انجام شود).
۲ – حق‌العمل کاری.
۳ – اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (‌به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون
معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی‌آنها واقع است).
۴ – قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن.
۵ – قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
۶ – شرکت در مزایده و مناقصه.
۷ – خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده
انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده‌استثناء شده باشد.
‌تبصره ۴ – معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و
شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است.
‌ماده دوم – اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص
دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان‌داوری در دعاوی فوق‌الاشعار
شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (‌ اعم از کشوری و لشگری) و سایر
اشخاص مذکور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات
این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و
همین‌مجازات برای مسئولین شرکتها و موسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم
و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و‌انجام معامله
اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت
تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از‌آن معامله یادآوری و ابطال آن می‌باشند.
‌تبصره – کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت
دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتی که مشمول‌مقررات بازنشستگی نباشند کسور
بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت می‌شود.
‌ماده سوم – از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره
نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی‌دعاوی و وکالتهایی
که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند به قوت خود باقی است.
‌ماده چهارم – دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
‌قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دی ماه یک
هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.
‌نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید
‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۱۰.۲۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است