شرکت هایی موفقند که از متخصصین کارآمد بهره می برند. تنظیم قرارداد گلوگاه سود و زیان یک شرکت است. بنابراین، مهم است که چه کسی قراردادها را نگارش می کند.

4342