———————————————————————————————————————————————نسخه فارسی

 

 

bigstock-torn-contract-349847_10910973

 

پیش بینی حق فسخ در همه قراردادها یکسان نیست. بستگی به نوع عقد یا قرارداد و نیز ارکان اصلی عقد و تعهدات اصلی و فرعی مندرج در قرارداد متفاوت است. از جمله در عقد بیع این موضوع جاری است. متاسفانه نگارندگان قرارداد در عقد بیع همانند عقود و قراردادهای دیگر خاتمه و فسخ قرارداد را پیش بینی می کنند که در بسیاری از موارد از موجبات بطلان شرط و یا حتی بطلان عقد می گردد. البته دلیل اصلی آن هم تنظیم قرارداد از سوی برخی مهندسین است که متاسفانه به دلیل عدم دانش حقوقی دست به تنظیم قرارداد می زنند و شرکتها را دچار خطر اساسی و غیر قابل جبران می نمایند. مثلا در صدور دستور خرید (PO) اشاره به خاتمه و فسخ بدون علت و بدون مدت می نمایند که  طبق ماده ۴۰۱ قانون مدنی هم شرط خیار وهم بیع باطل است.

نمونه ماده:

در موارد ذیل قرارداد از طرف کارفرما قابل فسخ میباشد :

الف : عدم توانائی فنی ، تخصصی پیمانکار به تشخیص کارفرما .

ب : تاخیر غیر موجه در انجام کار بیش از (یک پنجم) مدت مقرر قرارداد .

ج : واگذاری قرارداد به غیر بدون موافقت کنبی کارفرما

د :پرداخت هرگونه وجوه یا مالی توسط فروشنده به کارکنان و مسئولین خریدار طبق تصویب نامه شماره ۷۳۳۷۷/ت ۳۰۳۷۴ هـ مورخ ۲۲/۳/۸۳ هیئت محترم وزیران تحت عناوین زیر:

۱: پرداخت وجوه و مال بطور غیرقانونی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم .

۲: دادن هرنوع مالی بلاعوض (کم یا زیاد) بهر عنوان و دلیلی که در عرف رشوه خواری تلقی میگردد.

۳: فراهم نمودن موجبات ارتشاء تحت هر نوع اقدامی.

۴: پرداخت پاداش و یا قائل شدن تخفیف و مزیت خاص بدلیل دریافت خدمات خارج از ضوابط قرارداد.

هرگاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل مشروحه فوق فسخ کند مراتب را کتبا” به اطلاع پیمانکار می رساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضائی و اداری مبلغ ضمانتنامه یا سپرده حسن انجام کار و تعهدات موضوع قرارداد را به نفع خود وصول و ضبط مینماید . در این صورت پیمانکار مکلف است کلیه مواد باقیمانده ، لوازم و وسایل تحویل شده از کارفرما را طی صورتجلسه ای تحویل دستگاه نظارت نماید . پیمانکار ضامن هر گونه عیب و نقص در لوازم و وسایل تحویلی میباشد . کارفرما ظرف مدت دوازده روز از تاریخ صورتجلسه مذکور با پیمانکار تسویه حساب مینماید به محض انجام تسویه حساب ضمانتنامه پیش پرداخت پیمانکار آزاد خواهد شد .

 English Section——————————————————————————————————————————-
Sample

 

Company may terminate this Contract for cause if Contractor fails to cure any breach of this Contract within seven days after receipt of written notice specifying the breach.

Contractor will not be entitled to further payment until after Company has determined its damages. If Company’s damage, resulting from the breach, as determined by Company, are less than the equitable amount due but not paid Contractor for Work, Company will pay the amount due to Contractor, less Company’s damages, in accordance with the provision of this Contract.