گانت چارت چیست؟

مبدع این نمودار و چارت شخصی به نام هنری گانت است که نمودار به اسم ایشان شهرت یافته است. برای اولین بار این نمودار جهت نشان دادن میزان پیشرفت ساخت کشتی از سوی ایشان بکار برده شد. برنامه ریزی در قالب این نمودار در حال حاضر بصورت میله ای و افقی نمایش داده می شود.

در واقع این چارت دارای اجزای ذیل است:

الف- در ردیف عمودی شکست کارپروژه یا همان WBS قرار می گیرد.

ب- در ردیف افقی بازه های زمانی مورد انتظار جهت اجرای فعالیتهای پروژه نشان داده می شود.

فوایدی که بر این نمودار مترتب است عبارتست از:

۱- زمانبندی اجرای کل پروژه قابل پایش و برنامه ریزی است. بر این مبنا ناظرین اجرایی قرارداد یا کارفرما به راحتی می توانند پروژه را کنترل نمایند.

۲- کل ردیفهایی که بایستی توسط پیمانکار انجام شود در ردیف عمودی نشان داده شده و با مقیاس زمان انجام قابل پیگیری است.

۳- ابتدا و انتهای زمانی هر فعالیت و نیز همپوشانی زمانی برخی فعالیتها با یکدیگر به سادگی نشان داده شده و پیمانکار می داند که فعالیتها را در چه زمانبندی به انجام رساند بگونه ایکه هیچ فعالیتی معطل انجام فعالیت دیگر نباشد.

۴-نواقص اجرای کار از سوی پیمانکار قابل ردیابی و ترمیم است. پیمانکار بر اساس این نمودار می تواند تاخیرات خود در اجرای پروژه را مدیریت نموده و اجرای کار را به زمانبندی نهایی برساند.

۵- یکپارچگی اجرای کار بر اساس زمان حفظ شده و کارفرما را به مطلوب خود می رساند.

نمونه ای از نمودار گانت چارت:

گانت چارت

جهت مطالعه بیشتر در خصوص گانت چارت می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://www.ganttchart.com

معمولا برای ترسیم این نمودار از اسکل استفاده می کنند. شما می توانید نمونه ای از فرمت گانت چارت در قالب اسکل را از این لینک دریافت نمایید.