ضمانتنامه شرکت در مناقصه

 

نظر به اینکه* به نشانی

مایل است در مناقصه**** شرکت نماید این*** از* در مقابل*** برای مبلغ …………………… ریال تضمین و تعهد می نماید چنانچه*** به این ** اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای قرارداد مربوطه یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات قرارداد استنکاف نموده است، تامیزان ………………….ریال هر مبلغی را که *** مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ***، بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور نامه، ابلاغیه، اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشد،بیدرنگ در وجه یا حواله کرد *** بپردازید.
مدت اعتبار این ضمانتنامه ششماه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز معتبر می باشد. این مدت بنا به درخواست کتبی*** برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتیکه** نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا * موجب این تمدید را فراهم نسازد و** را موافق با تمدید ننماید،** متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد،مبلغ درج شده دراین ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد*** پرداخت کند.
چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی*** مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید ،خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ،اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.
* عنوان پیمانکار/فروشنده
**عنوان بانک یا موسسه مالی اعتباری مجاز
*** عنوان دستگاه اجرائی /کارفرما
****موضوع قرارداد مورد نظر