ضمانتنامه پیش پرداخت

نظر به اینکه * به نشانی:
به این ** اطلاع داده است قرارداد **** را با *** منعقد نموده است و قرار است مبلغ … ریال را به عنوان پیش پرداخت به * پرداخت شود، این ** متعهد است در صورتی که *** کتباً به این بانک اطلاع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت داده شده به * است، هر مبلغی تا میزان مانده از مبلغ پیش پرداخت را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی *** ، بدون اینکه احتیاجی به صدور ابلاغیه، نامه ، اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد *** بپردازد.
اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز است و بنا به درخواست کتبی ***، واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که ** نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا * موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند ** را حاضر به تمدید نماید، متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد** پرداخت کند.
مبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی * که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است، طبق نظر کتبی *** که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه استعلام ** به *** در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی *** ضمانتنامه معادل مبلغی که * اعلام نموده است، تقلیل داده خواهد شد. در صورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود، این ضمانتنامه خود به خخود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه اصل آن به بانک مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورتى‌که تمام مبلغ اين پيش‌پرداخت، به ترتيب تعيين شده در اين ضمانت‌نامه واريز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود، اين ضمانت‌نامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اينکه اصل آن به بانک مسترد گردد يا مسترد نگردد.
راهنما:
* عنوان پیمانکار
** عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز
*** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما
**** موضوع قرارداد مورد نظر