نمونه ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات

تاریخ : ………………………………
شماره : ……………………………
عطف به قرارداد شماره‌ …………………………… مورخ …………………………….. منعقده بین شرکت ………………….(مضمون له) و شرکت …………………………… (مضمون عنه) بدینوسیله این بانک، برای اجرای تعهداتی که شرکت …………………………………………….(مضمون عنه) به موجب قرارداد فوق الذکر و در قبال مضمون‌له به عهده دارد متعهد می‌گردد در صورتیکه به تشخیص مضمون‌له، مضمون عنه فوق از اجرا و انجام هر یک از تعهدات ناشیه از قرارداد مذکور تخلف ورزد تا میزان ………………………………………………….. ریال را از بابت این ضمانتنامه به هر عنوان و جهتی که مضمون‌له تشخیص داده و از بانک مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی مضمون‌له، بدون اینکه محتاج به اقدام قانونی و قضایی و یا اثبات قصور یا تقصیر یا صحت و سقم موضوع باشد، عندالمطالبه و بلادرنگ در وجه یا حواله‌کرد مضمون‌له پرداخت نماید.
مدت اعتبار این ضمانتنامه تا پایان وقت اداری روز ……………………………………. می باشد و بنا به درخواست مضمون‌له، برای هر مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود و در صورتی که بانک نتواند یا نخواهد مدت ضمانتنامه را تمدید نماید و یا مضمون عنه موجبات تمدید را قبل از انقضای مدت مرقوم نزد بانک فراهم نسازد و بانک را حاضر به تمدید ننماید بانک متعهد است بدون احتیاج به درخواست مجدد مبلغ مرقوم را در وجه یا حواله کرد مضمون‌له پرداخت نماید.