ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان

نظر به اینکه* به نشانی
به این** اطلاع داده است که مقرر است مبلغ …………………….. ریال از طرف*** بعنوان استرداد کسور حسن انجام کار قرارداد **** به* پرداخت شود، از این رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب* نزد این **، این ** متعهد است در صورتیکه *** کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به این** اطلاع دهد که* از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است تا میزان ………………. ریال هر مبلغی را که *** مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی ***، بدون اینکه احتیاجی به صدور نامه، ابلاغیه، اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشد،بیدرنگ در وجه یا حواله کرد*** بپردازید.
مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز ……………… است و بنا به در خواست کتبی ***، واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و درصورتیکه** نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و یا * موجب این تمدید را فراهم نسازد و ** را حاضر به تمدید ننماید، ** متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد،مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد *** پرداخت کند.

* عنوان پیمانکار/فروشنده
**عنوان بانک یا موسسه مالی اعتباری مجاز
*** عنوان دستگاه اجرائی/کارفرما
****موضوع قرارداد مورد نظر