ساختار شکست کار

 

قاعدتا نمی توان در یک قرارداد تنها به درج تعهدات کلی پیمانکار بسنده کرد. برخی از تعهدات به قدری حساس و سنگین هستند که پیش بینی ریز فعالیتها نقش اساسی را ایفا می کند. بر این مبنا یکی از اسنادی که در قراردادها پیوست می گردد جدول ساختار شکست کار است که نشان دهنده تمامی ردیفهای مورد انتظار جهت انجام از سوی پیمانکار است. این عنوان در زبان انگلیسی به WBS یا همان WORK BREAKDOWN STRUCTURE نامیده می شود. البته قبلا تحت عنوان PWS یعنی PROJECT BREAKDOWN STRUCTURE شناخته میشد که به مرور زمان به WBS تغییر پیدا کرد.

انواع یک ساختار شکست:

دو نوع ساختار شکست برای پروژه ها وجود دارد:

الف- PROJECT CONTROL WORK BREAKDOWN STRUCTURE-PCWBS

ب- FUNCTIONAL WORK BREAKDOWN STRUCTURE-FWBS