اعلام عدم شمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی مورخ ۲۲/۱۰ / ۱۳۳۷

امضاء کننده / امضا کنندگان ذیل، نماینده مجاز و رسمی شرکت ………………….. ( پیشنهاد دهنده برای مناقصه/مزایده ) بدینوسیله تایید می نماید که شرکت فوق مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات و قراردادهای دولتی مصوب دیماه ۱۳۳۷و اصل ۱۴۱ قانون اساسی نمی باشد ( عین قانون پیوست و مهر و امضاء شده است) و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد دستگاه مناقصه گذار حق دارد که پیشنهاد این شرکت را لغو و ضمانت نامه مربوط را ضبط نماید.
همچنین پیشنهاد دهنده/برنده مناقصه قبول و تایید می نماید چنانچه قرارداد را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت قرارداد به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این قرارداد سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، دستگاه مناقصه گذار حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات برنده را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و تاخیر اجرای کار را از مطالبات و تضامین این شرکت اخذ و وصول نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص دستگاه مناقصه گذار می باشد.
این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای قرارداد، مدیران یا بازرسان و نظارت کنندگان و یا اداره کنندگان شرکت یا هر یک از شرکاء شرکت که دارای ۵ یا بیش از ۵ % سهام یا سرمایه یا منافع شرکت باشند و یا چنانچه چند نفر از شرکاء شرکت که مجموع سهام یا سرمایه یا منافع آنها در شرکت ۲۰ یا بیش از ۲۰ % است جزء اشخاص مذکور در بند اول قانون فوق قرار گیرند و نیز چنانچه هر یک از اقربای مدیران و بازرسان و سهامداران شرکت به سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت کل و یا ریاست در سازمانهای دولتی برسد، مراتب را فورا به اطلاع برساند. در چنین مواردی دستگاه مناقصه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند، نه تنها مناقصه گذار حق دارد قرارداد را فسخ نماید بلکه ضمانت نامه مربوط به قرارداد را نیز ضبط و خسارات ناشی از فسخ قرارداد و یا تاخیر در اجرای کار را بنا به تشخیص خود از مطالبات و تضامین پیشنهاد دهنده/برنده وصول نماید. مضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که درخصوص مجازاتها و تنبیهات متخلفین در قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف، مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.
و همچنین اقرار می نمایم که جزء‌ اعضای هیات مدیره مناقصه گذار نبوده و وابستگان درجه یک اینجانب نیز(همسران،فرزندان،والدین،خواهر و برادر) سهامدار شرکت مناقصه گذار نمی باشند. چنانچه خلاف این امر محرز گردد هرگونه تصمیم دستگاه مناقصه گذار لازم الاجرا بوده و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نمایم

نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز

محل امضاء مجاز و مهر شرکت