مرکز تخصصی آموزش قراردادنویسی و مشاوره، نگارش و تنظیم قراردادهای تخصصی داخلی و بین المللی

02188685873

09122505985
Telegram iconTelegram icon Google-plus icon Active-Instagram-4 icon  Linkedin icon

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان

توضیح مقدماتی

شرایط عمومی پیمان های منتشره از یکطرف باعث استاندارد سازی در متون قرارداد و شرایط حاکم بر قراردادها شده است و از این بابت قابل تقدیر است ولی از طرف دیگر به دلیل اینکه اولا متون و نهادهای تعبیه شده در آن بصورت مستقیم از حقوق خارجی گرته برداری شده است و ثانیا برخی از مفاد آن نه تنها دارای منطق حقوقی و قراردادی نیست بلکه در برخی موارد متعارض با اصول کلی و قواعد عمومی قراردادهاست، جای بررسی و نقد بسیار دارد. کاش می شد در تهیه و تنظیم این شرایط از حقوقدانان با تجربه و متبحر نیز کمک گرفته می شد.

در ذیل عینا شرایط عمومی های منتشره جهت دانلود آورده شده است ولی نقد مفاد آن در بخش شروط قراردادی آمده است.

 موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان – شماره نشریه ۴۳۱۱

موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات نقشه برداری

موافقت نامه و شرایط عمومی  قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

موافقتنامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای تولید محصول

موافقت نامه و شرایط عمومی  قراردادهای خدمات مدیریت طرح

موافقت نامه و شرایط عمومی  قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی

 قرارداد همسان خرید تجهیزات برای خریدهای خارجی (P)

شرایط عمومی قرارداد همسان ساختمان و نصب (C)

 موافقت نامه – پیوست – شرایط عمومی و خصوصی پیمان های تامین کالا و تجهیزات – ساختمان و نصب به صورت توام برای کارهای صنعتی pc

 شرایط عمومی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب برای پروژه های صنعتی (E.P )

 موافقتنامه ها و شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانهای مهندسی ، تامین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب به صورت توام برای کارهای صنعتی  (EPC)

 موافقتنامه ساخت- بهره برداری- واگذاری نشریه شماره ۴۶۹ (Build – Operate – Transfer (BOT))

چارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی و خصوصی ۱۳۹۳-Public-Private Partnership Agreement- PPP