سطح یک: مدیریت جامع قرارداد:

 

مرحله

قیمت

1

مذاکره ، مشورت و شرکت در جلسه

 

2

داده یابی و داده سنجی فنی بازرگانی

 

3

تدوین توافقنامه اولیه و قرارداد نهایی

 

4

تدوین الحاقیه های قرارداد و صورتجلسات اجرایی

 

5

نظارت بر قرارداد و مستند سازی کلیه مراحل و فرایندهای قرارداد

 

6

نامه نگاریهای قراردادی

 

7

مدیریت کلیم های قراردادی و حل و فصل اختلافات قراردادی

 

8

فسخ، خاتمه و تسویه حساب قراردادی