سطح چهار: تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و ارزیابی:

 

مرحله

قیمت

1

مطالعه، تشخیص و ارزیابی توانایی و کارایی پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی و خارجی.

 

2

تنظیم اسناد و مدارک مناقصه، مزایده و کلیه فرآیندهای مناقصات و خرید خدمات و کالا بر اساس آیین نامه های معاملات شرکتها.