سطح پنج: تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعملهای معاملاتی:

 

مرحله

قیمت

1

مطالعه، تهیه و تدوین آیین نامه معاملات بر حسب نیاز و اقتضای شرکتها و استانداردهای قانونی.

 

2

مطالعه، تهیه و تدوین آیین نامه فنی بازرگانی بر حسب نیاز و اقتضای شرکتها و استانداردهای قانونی.