سطح سه: تهیه و تنظیم قرارداد:

 

مرحله

قیمت

1

تدوین توافقنامه اولیه و قرارداد نهایی