سطح دو: راهبری و مدیریت قرارداد:

 

مرحله

قیمت

1

نظارت بر قرارداد

 

2

مدیریت کلیم های قراردادی

 

3

فسخ، خاتمه و تسویه حساب قراردادی