تجربیات کاری

نوع همکاریشرکت 
کارشناس حقوقی و قراردادهاشرکت روغن نباتی جهان1
کارشناس حقوقی و قراردادها -مدیر حقوقی و قراردادهاشرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس2
مدیر امور حقوقی – عضو کمیسیون معاملات-عضو کمیته فنی بازرگانیشرکت ملی صنایع مس ایران3
مدیر امور حقوقی و قراردادهاشرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (مگاموتور)4
مدیر امور حقوقی و قراردادها-رییس کمیسیون معاملات-دبیر هیات مدیرهشرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران5
مدیر امور حقوقیشرکت بیمه آسیا6
مدیر امور حقوقی و قراردادها و وصول مطالبات – عضو کمیسیون معاملات.شرکت خدمات تجارت7
مدیر امور حقوقی و قراردادها- دبیر کمیسیون معاملاتشرکت حفاری مپنا8
مشاور حقوقی و طرف مذاکرات بین المللی با طرف تاتارستان روسیه جهت تشکیل شرکت مشترک و ثبت شرکت در ایران و انجام کلیه امور ثبتیشرکت پارس تات نفت کیش9
مشاور امور حقوقی و قراردادهاشرکت رادیرا10
مشاور امور حقوقی و قراردادهاشرکت توربین ماشین خاورمیانه11
مشاور امور حقوقی و قراردادهاشرکت بهارتل12

تخصص

1-       امور حقوقی:

4-1) پیگیریهای قضایی و حقوقی دعاوی مطروحه علیه شرکت ویا دعاوی مطروحه از سوی شرکت علیه اشخاص ثالث در مراجع ذیصلاح و مراکز قانونی.

2-4) مشاوره به کلیه واحدها و ادارات داخلی نسبت به مسایل حقوقی مرتبط بر اساس درخواست.

3-4) تهیه اسناد حقوقی و مالی و ثبتی مرتبط از جمله وکالتنامه , ضمانتنامه های فارسی و انگلیسی, اعتبار اسنادی ،  تهیه نامه ها و مکاتبات حقوقی انگلیسی و فارسی ، تهیه اسناد ثبتی شرکت،  دیگر اسناد.

2-      قرارداد و اسناد مناقصه و مزایده:

3-1 ) نوشتن انواع قراردادهای فارسی و انگلیسی و نیز اسناد مناقصه مربوطه.

3-2) بررسی تمامی ادعاها و حقوق ناشیه از قرارداد و توافقات فیمابین و نیز رفع اختلافات بر اساس داوری.

3-3) اداره اجرای قراردادهای مختلف و مکاتبه با پیمانکاران ایرانی یا خارجی حسب ضرورت.

4-3) انجام مذاکرات قراردادی بین المللی و داخلی در حوزه وظایف محوله و مرتبط با امور حقوقی و قراردادها.

3-      قوانین و مقررات:

الف-  آشنایی کافی نسبت به قوانین و مقررات داخلی ایران از جمله قوانین مدنی-تجاری و جزایی، مقررات صادرات و واردات , مقررات گمرکی, مقررات بانکی , مقررات بانک مرکزی در مورد گشایش اعتبار و مقررات بیمه  و غیره .

ب –   آشنایی کافی نسبت به قوانین مقررات بین المللی از جمله قوانین مربوط به قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای خارجی، داوریهای بین المللی(  IICC Arbitration Rules) ، اعتبارات اسنادی ( (UCP No. 500 and 600, قوانین مربوط به ضمانتنامه های بانکی بین المللی, INCOTERMS و دیگر قوانین و مقرررات مرتبط.

ج-     تهیه و تنظیم آئین نامه ها و مصوبات داخلی شرکت در زمینه تهیه وتنظیم تصویب نامه ها ، اساسنامه ها ، نظام نامه ها و آیین نامه های مورد نیاز شرکت از جمله آیین نامه کمیسیون معاملات-آیین نامه داخلی آن- آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و غیره.

د-آشنایی کافی نسبت به قوانین و مقررات بیمه ای داخلی و خارجی و نیز تنظیم قراردادهای فارسی و انگلیسی مربوطه.

 

سایر موارد

زبان

مکاتبهترجمهمکالمه 
عالیعالیعالیانگلیسی
خیلی خوبخیلی خوبخیلی خوبعربی
در حد آشنایی اجمالیفرانسه