—————————————————————————————————————————————بخش فارسی

Termination

 

گرچه عنوان خاتمه در هیچیک از مفاد قانونی ایران وجود ندارد و تنها در شرایط عمومی پیمان که از سوی برخی مهندسین با مدیریت سازمان برنامه وقت تهیه و نهایی شده است با گرته برداری از حقوق خارجی و بدون توجه به حقوق داخلی درج شده است ولی به دلیل استقرار عرفی این عنوان، مجبور هستیم به این عنوان جدای از عنوان فسخ بپردازیم. از طرف دیگر این عنوان باعث شده است که کارفرمایان محترم ایرانی بدون توجه به منافع و مصالح پیمانکار و با گذاردن چنین عنوان ناعادلانه ای خسارت هنگفتی را به پیمانکار وارد آورند. خسارات غیر قابل جبران عبارتند از سود پیش بینی شده و مورد انتظار پیمانکار که وی اساسا قیمت ارائه شده در زمان مناقصه را با در نظرگرفتن انجام تمام پروژه محاسبه کرده است-خسارات غیر مستقیم: پیمانکار به دلیل اجرای تعهدات قراردادی خود با کارفرما ناچار به پیش بینی تمهیدات لازم از جمله واگذاری بخشی از کار به شخص ثالث، هزینه کرد غیر مستقیم شامل استخدام نیروهای کار و غیره می باشد ولی متاسفانه تحت این نهاد ناعادلانه کارفرما تنها موظف می شود به پرداخت هزینه های مستقیم پروژه که عملا هم منصرف به حق الزحمه پیمانکار تا تاریخ خاتمه می شود. بهر حال عدم بکارگیری نیروهای توانمند حقوقدان در تدوین متون استاندارد قراردادی نتیجه ای بهتر از این نخواهد داشت.

در هر حال، ماهیتا عنوان خاتمه به موردی اطلاق می گردد که یکی از طرفین قرارداد بخواهد بدون ارائه دلیل و حسب اختیار و منافع خود قرارداد را فسخ نماید.

نمونه

کارفرما در طول مدت قرارداد میتواند قرارداد را خاتمه دهد د ر این صورت کارفرما مراتب را کتبا” به اطلاع پیمانکار رسانیده و مهلتی را برای خاتمه دادن به قرارداد تعیین مینماید . پیمانکار د رطول مدت فوق میبایست مطابق قرارداد به تعهدات خود عمل نماید. در پایان دوره قرارداد و به تقاضای پیمانکار جلسه ای جهت تحویل موقت قرارداد منعقد و چنانچه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد توسط دستگاه نظارت مشاهده نشود ، نسبت به تهیه صورتجلسه تحویل موقت قرارداد اقدام خواهد شد و تحویل دائم قرارداد ۳۶۰ روز بعد از راه اندازی تجهیزات موضوع قرارداد انجام خواهد شد پیمانکار میبایست در پایان مهلت مذکور در صورت تحویل لوازم و وسایلی ، کلیه وسائل و مواد مصرفی باقیمانده تحویلی از کارفرما را ، طی صورتجلسه ای تحویل دستگاه نظارت نماید . پیمانکار ضامن هر گونه عیب و نقص در وسائل و مواد تحویلی از کارفرما میباشد .تعهداتی که پیمانکار تا قبل از ابلاغ ختم قرارداد در مقابل اشخاص ثالث نموده که در اثر خاتمه دادن به قرارداد مستلزم پرداخت هزینه و خساراتی از جانب پیمانکار به آن اشخاص باشد پس از رسیدگی و تائید کارفرما به بدهکار حساب پیمانکار منظور میشود و از وجوه پرداختی نهائی پیمانکار کسر خواهد شد . پیمانکار ظرف مدت۱۰ روز پس از تاریخ خاتمه نسبت به ارسال صورتحساب نهائی اقدام خواهد نمود . کارفرما صورتحساب فوق را بررسی و مطالبات و بدهیهای پیمانکار را با درنظرگرفتن مفاد این ماده محاسبه و با وی تسویه حساب مینماید. به محض انجام تسویه حساب تضمین حسن انجام تعهدات و پیش پرداخت پیمانکار آزاد خواهد شد .

English Section———————————————————————————————————————————

Sample

Company shall have the right to terminate this Contract at any time prior to the expiration of the term hereof, by giving a fifteen (15) Day advance written notice to Contractor. In this case, Company shall not have any further obligation to Contractor, except for payment of compensation earned up to the date of such termination in accordance with the Contract

در نگارش قراردادهای انگلیسی از عنوان Termination by Convenience علاوه بر عنوان Termination by Causeنیز استفاده می شود.