———————————————————————————————————————————————بخش فارسی

ipwordsphere
در این بخش به نگارش ماده ای می پردازیم که به عنوان تعهد فرعی در قراردادها محسوب می گردد و عموما در کلیه قراردادها درج می گردد. ولی اگر انتقال حقوق معنوی بخواهد موضوع قرارداد قرار گرفته یا به عنوان تعهدات اصلی قلمداد گردد نیازمند پیش بینی مفاد تفصیلی است که در بخش انواع قراردادها به آن خواهیم پرداخت.

نمونه ماده:

فروشنده تضمین می نماید که فروش و بهره برداری از تجهیزات هیچگونه حق امتیاز، علامت تجاری، طرح ثبت شده یا سایر حقوق صنعتی یا معنوی را نقض نمی نماید. فروشنده می بایست خریدار را از هر حیث، از هر گونه مطالبه حق، اقامه دعوی، اقدامات قانونی، ضرر مادی و هر گونه مسئولیتی ناشی از نقض واقعی یا منتسب حقوق پیش گفته مصون بدارد و می بایست بنا به صلاحدید خریدار، به هزینه خود از خریدار دفاع نماید و یا خریدار را در دفاع در دعاوی اقامه شده در این ارتباط یاری نماید.

English Section———————————————————————————————————————————-

Neither the COMPANY nor the CONTRACTOR shall have the right of use, other than for the purposes of the CONTRACT, whether directly or indirectly, of any patent, copyright, proprietary right or confidential know how, trademark or process provided by the other PARTY and the intellectual property rights in such shall remain with the PARTY providing such patent, copyright or confidential know how, trademark or process