مرکز تخصصی آموزش قراردادنویسی و مشاوره، نگارش و تنظیم قراردادهای تخصصی داخلی و بین المللی

02188685873

09122505985
Telegram iconTelegram icon Google-plus icon Active-Instagram-4 icon  Linkedin icon

تمامیت

Entire Agreement

 

Global Communication
Global Communication

این ماده در واقع مبین حدود اسنادی قرارداد فیمابین است و می خواهد بگوید تمامی توافقات فیمابین طرفین همانی است که در این سند یا اسناد ارجاع شده در قرارداد است و کلیه اسناد و پیش توافقات و صورتجلسات و مذاکرات دیگر قبلی از درجه اعتبار و استناد ساقط است.

ولی باید توجه داشت که

اولا این ماده به تقلید از متن قراردادهای خارجی وارد ایران شده است.

ثانیا اثر بخشی ماده در اینجاست که در طول مذاکرات قراردادی ممکن است توافقات گوناگونی در خصوص موضوع واحد صورت پذیرد و قاعدتا نسخه توافقی آخر حسب تاخر تاریخ انعقاد برای طرفین موثر است ولی جهت رفع هرگونه ابهام و یا تفسیر بعدی چنین ماده ای تنظیم شده تا اعتبار تمامی توافقات قبلی را ساقط نموده و قابل استناد بعدی برای اجرای تعهدات قراردادی از سوی طرفین نباشد.

نمونه ماده:

مفاد مندرج در قرارداد کلی حاضر و قرارداد جزیی و پیوستهای آنها تشکیل دهنده کلیه توافقات فیمابین بوده و هرگونه سند یا قول شفاهی قبل از امضای مجاز اسناد فوق الذکر برای طرفین لازم الاجرا نخواهد بود.

English Section——————————————————————————————————-

Entire

تمام-تمامیت

Sample

This Agreement shall constitute the entire agreement between the Parties hereto with respect to the subject matter hereof and there have been no oral or other agreements of any kind whatsoever as a condition precedent or inducement to the signing of this Agreement or otherwise concerning this Agreement or the subject matter hereto. Any amendment to or modification of the Agreement shall only be binding when agreed by written form duly signed by both parties