789

بطور معمول سه نوع تضمین در قراردادها پیش بینی می گردد که در متن آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی نیز آمده است و در ذیل به هر یک از آنها می پردازیم:

۱- تضمین انجام تعهدات:

این تضمین معمولا بصورت ضمانتنامه بانکی و به میزان حداکثر ۱۰ درصد اخذ می گردد. کارایی این ضمانت ، در واقع، این است که در صورت نقض تعهد از سوی متعهد، متعهدله بتواند این ضمانت را وصول کند که بهترین نوع از ضمانت در ایران ضمانتنامه بانکی است.

نمونه ماده:

پیمانکار می بایست همزمان با امضای قرارداد به منظور تضمین انجام تعهد موضوع این قرارداد، ضمانتنامه ای معادل ۱۰% کل مبلغ قرارداد بصورت ضمانتنامه بانکی که تا سه ماه پس از انقضاء مدت اعتبار قرارداد حاضر معتبر و قابل تمدید باشد تسلیم کارفرما نماید. این ضمانتنامه پس از انقضای مدت قرارداد و انجام رضایتمندانه کلیه تعهدات مندرج در آن و تسویه حساب کامل با کارفرما به پیمانکار مسترد خواهد شد.

۲- تضمین پیش پرداخت:

این تضمین معمولا بصورت ضمانتنامه بانکی و به میزان مبلغ پیش پرداخت اخذ می گردد. کارایی این ضمانت ، در واقع، این است که در صورت نقض تعهد از سوی متعهد و عدم جبران مبلغ پیش پرداخت، متعهدله بتواند این ضمانت را وصول کند که بهترین نوع از ضمانت در ایران ضمانتنامه بانکی است.

معمولا پرداخت پیش پرداخت و تسلیم ضمانت پیش پرداخت را در قراردادها به عنوان تاریخ نفوذ قرارداد در نظر می گیرند که در جای خود مورد بررسی قرارداد خواهد گرفت.

نمونه ماده:

…….٪ از مبلغ قرارداد نقداً به عنوان پیش پرداخت در ازای ارایه ضمانتنامه بانکی معتبر قابل پرداخت به پیمانکار خواهد بود.
تبصره: ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت پس از تحویل موضوع قرارداد و استهلاک کامل مبلغ پیش پرداخت قابل استرداد به پیمانکار می باشد.

۳- تضمین حسن انجام کار:

این نوع تضمین که معمولا با تضمین انجام تعهدات اشتباه گرفته می شود، در واقع، نگهداشتن کسری از مبالغ قابل پرداخت به متعهد به عنوان تضمین نقدی است. این تضمین با لحاظ اینکه مبلغ نقدی نگهداشته شده است، بسیار کارایی برای متعهدله دارد.

نمونه ماده:

کارفرما از هر پرداخت به پیمانکار …. درصد از مبالغ قابل چرداخت را کسر و به عنوان تضمین حسن انجام کار نزد خود نگه می دارد.

روش آزادسازی تضامین فوق ، هرکدام، متفاوت است که به شرح ذیل بیان می گردد:

۱- تضمین انجام تعهدات: تضمین انجام تعهدات پس از تحویل موقت و صدور گواهی تحویل موقت مسترد می‌گردد. البته در مواردی که به تشخیص متعهدله در خرید کالا، حصول اطمینان از صحت عملکرد آن براساس مشخصات مربوطه لازم باشد پنجاه درصد (۵۰%) از ضمانت انجام تعهدات به تناسب انجام کار یا تحویل کالا براساس گواهی متعهدله آزاد می گردد و پنجاه درصد (۵۰%) دوم پس از پایان دوره تضمین و صدور گواهی تحویل قطعی مسترد می گردد. آزاد سازی این بخش از تضمین انجام تعهدات می تواند منوط به گواهی متعهدله مبنی بر تحویل نقشه های “چون ساخت” و دستور العملهای بهره برداری و نگهداری باشد.

۲- تضمین پیش پرداخت: به تناسب انجام کار یا تحویل کالا براساس گواهی متعهدله آزاد می گردد.

۳- تضمین حسن انجام کار : در پایان ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان آمده است: «هرگاه با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده و سایر حسابهای پیمانکار٬ پیمانکار بدهکار نباشد٬ نصف تضمین حسن انجام کار آزاد میشود.» مابقی نیز پس از صدور گواهی قطعی انجام تعهدات قراردادی مسترد خواهد شد.

 

English Section——————————————————————————————————————————–

Good Performance Guarantee

تضمین انجام تعهدات

Sample

Before or upon signing of the Contract, and in order to ensure timely and proper and good performance of the CONTRACTOR’s obligations under the Contract, CONTRACTOR shall provide at its own expense a cheque in the amount equal to ten (10) percent of the total Contract Price drawn on the Contractor’s own account and to the order of COMPANY or company designated by the Company, instructing one reputable ….. bank

The incorporated information to be appeared on the Check shall be limited to the price, payee (recipient), date and Contractor’s authorized signature. Such guarantee shall be returned after expiration of Warranty Period