مرکز تخصصی آموزش قراردادنویسی و مشاوره، نگارش و تنظیم قراردادهای تخصصی داخلی و بین المللی

02188685873

09122505985
Telegram iconTelegram icon Google-plus icon Active-Instagram-4 icon  Linkedin icon

اولویت اسنادی

ORDER OF PRECEDENCE

 

sites-icon-large

اولویت اسنادی در واقع جهت بیان کلیه مستندات قراردادی بکار می رود. بدین معنا که طرفین قرارداد کلیه اسنادی که در طول اجرای قرارداد می توانند مورد استناد جهت حق و تکلیف خود یا طرف مقابل قرار دهند را لیست نموده و همزمان اولویت اسنادی آنها را مشخص می کنند. به عبارت دیگر، مساله این است که در مقام تعارض، ابهام و یا اجمال فیمابین اسناد و مستندات قراردادی، کدام سند دارای اولویت یا ارجحیت خواهد بود.

مثلا در یک قرارداد EPC می تواند مستندات ذیل مورد استناد قرار گیرد:

۱- متن قرارداد

۲- شرایط خصوصی

۳- شرایط عمومی

۴- جدول قیمت

۵- شرح خدمات

۶- برنامه زمانبندی

۷- الزامات کیفی

۸- روش اجرایی کار

در اینخصوص باید توجه داشت که:

الف- اولویت اسنادی بگونه ای چیده شود که طرفین مغبون نشوند.

ب- برخی از مستندات، هیچگونه رابطه ای با هم ندارند تا در مقام تعارض قرار گیرند. لذا برخی ترجیح می دهند که پیوستهای فنی و مالی را در یک ردیف بگنجانند و اولویتی را برای آنها تعریف نکنند. به عنوان مثال مستندات فوق را به صورت ذیل درج می کنند:

۱- متن قرارداد

۲- شرایط خصوصی

۳- شرایط عمومی

۴- جدول قیمت-شرح خدمات-برنامه زمانبندی-الزامات کیفی-روش اجرایی کار

ج- می توان در ذیل همین ماده اشاره به این امر نمود که مستنداتی که بعد از امضای قرارداد بین طرفین به امضا می رسند دارای اولویت نسبت به کلیه اسناد فوق الذکر، در حدود تغییر یافته و در مقام تعارض، می باشند.

د- اسناد موخر در تنظیم پس از امضای قرارداد، درصورتی دارای اولویت خواهند بود که به امضای مجاز طرفین برسد. درغیر اینصورت در صورتیکه مورد انکار یکی از طرفین قرار گیرد، قابل استناد نخواهد بود.

ه-می توان به این بند نیز اشاره کرد که در مقام تعارض دو سند با عنوان یکسان و امضا کنندگان یکسان، سند موخر تنظیمی ملاک طرفین خواهد بود.

و- اشاره به این بند نیز خالی از لطف نیست که تعارض، اجمال یا ابهام در اسناد قراردادی، نمی تواند مانعی جهت انجام تعهدات قراردادی باشد؛ مگر اینکه مستقیما در اجرای تعهد جاری متعهد موثر باشد.

English Section———————————————————————————————————————————

Definition

Precedence

حق تقدم- برتری- اولویت

Structure

  take precedence over

 the order of precedence shall be

 the order of priority shall be as follows

Sample

The Contractor and Company also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order

a) This Agreement b) Particular Conditions c) General Conditions d)Technical Appendices