50

49-برگه پیشنهاد نرخ

بخش دوم

آنچه در مفاد یک برگه پیشنهاد نرخ بیاید شامل رووس ذیل است:

◄ بیان مشخصات مناقصه یا استعلام و حتی المقدور موضوع کامل کار.

◄ تعبیه محلی در برگه جهت درج قیمت کل بر حسب نوع قیمتی که کارفرما مد نظر دارد. به این معنا که اگر کارفرما می خواهد پیمانکار قیمت کل سالانه بدهد یا ماهانه یا روزانه و یا درصدیی باشد باید در این برگه بصورت شفاف بگونه ای جانمایی گردد که پیمانکار به راحتی متوجه نحوه تکمیل قیمت گردد.

◄مبلغ پیشنهادی از منظر ناخالص یا خالص بودن و نیز از منظر مالیات بر ارزش افزوده مشخص گردد.

◄ قید گردد که پیمانکار باید ریز محاسبات قیمتی خود را در قالب جدولی جداگانه پیوست برگه پیشنهاد نرخ نماید. این جدول به کارفرما کمک می نماید که ارزیابی قیمتهای شرکت کنندگان در مناقصه یا استعلام را به درستی انجام داده و درصورتیکه پیمانکار اشتباه محاسباتی انجام داده باشد به راحتی مشخص گردد.

◄ شرط شود که اضافه نمودن هر شرطی به برگه پیشنهاد قیمت یا مخدوش نمودن مندرجات آن موجب ابطال برگه پیشنهاد نرخ پیمانکار شده و هیچ ادعایی پذیرفته نمی گردد.

◄ نوشته شود که این نرخ قابل تعدیل نبوده و جامع برای انجام کار است.

50-1

50-برگه پیشنهاد نرخ

                             بخش سوم

اخذ تعهدات خاص در متن برگه پیشنهاد

اعتبار پیشنهاد قیمت:

معمولا در برگه پیشنهاد قیمت قید می گردد که پیشنهاد باید تا سه ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهاد معتبر باشد.

کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

در اکثر اسناد مناقصه و نیز برگه پیشنهاد چنین جمله ای قید می گردد که به نظر می رسد منطق حقوقی ندارد. این جمله در هیچیک از اسناد قانونی اعم از قانون برگزاری مناقصات و آیینه نامه های آن وجود ندارد. تنها جایی که سابقا در اسناد قانونی چنین جمله ای مدون شده است بند 4 ماده 10 آئین‌نامه معاملات دولتی مصوب 1349 است.

تحلیل: شالوده اصلی قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های آن بر این قرار گرفته است که دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی ، انتخاب برنده را بر اساس یک مکانیزم مشخص و قابل اتکا صورت داده و کارفرما نتواند به هر دلیلی مناقصه را باطل یا کار را به برنده واگذار ننماید. درج جمله فوق ، در واقع، به نوعی زیر سوال بردن تمامی مقررات و آیین نامه های قانونی است و به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد. بعلاوه ماده 30 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 بیان می‌دارد از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه‌های مشمول این قانون منسوخ می‌گردد. بر این مبنا نمی توان آیین نامه معاملات دولتی سال 49 را معتبر دانست.

52

51-آیین نامه معاملات

مبلغ قرارداد

آیین نامه معاملات

آیین نامه معاملات

انجام معاملات از مرحله درخواست معامله تا انتخاب پیمانکار یا فروشنده یا طرف معامله تابع مقرراتی در هر یک از شرکتهاست. این مقررات «آیین نامه معاملات» نام دارد.

  • آیین نامه معاملات در شرکت دولتی:

شرکتهای دولتی بایستی معاملات خود را بر اساس تشریفات مقرر در قوانین خاص انجام دهند. برخی از این قوانین عبارتند از:

- قانون برگزاری مناقصات (تاریخ تصویب: 1383/11/03 - مرجع تصویب : مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام)

- آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی (تاریخ تصویب: 1394/09/22-مرجع تصویب: تصویب هیئت وزیران)

  • آیین نامه معاملات در شرکت خصوصی:

شرکتهای خصوصی بدون الزام به تبعیت از قوانین دولتی، معمولا آیین نامه معاملات بصورت داخلی تنظیم و به تصویب هیات مدیره شرکت می رسانند. معمولا محتوای آیین نامه معاملات در شرکتهای خصوصی برگرفته از قانون برگزاری مناقصات دولتی است.

53

52-نصاب معاملات

مبلغ قرارداد

نصاب معاملات

نصاب: به معنای حدی است که برای چیزی تعیین می گردد.

نصاب معاملات: به معنای حدود و سطوحی است که حسب مورد، معاون بازرگانی، مدیر عامل، کمیسیون معاملات و یا هیات مدیره مجاز به تایید انجام معامله هستند.

در آیین نامه های معاملات معمولا بر مبنای رقم معامله ، معاملات را تقسیم بندی و سطح بندی نموده و برای هر سطح از معامله یک شخص یا گروه یا کمیته ای را برای تصویب و تایید نهایی آن معامله مجاز می شمرد. مثلا در آیین نامه معاملات می آید که معامله به سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شده و معاون بازرگانی معاملات کوچک را تایید نهایی نموده و کمیسیون معاملات ، معاملات متوسط و هیات مدیره، معاملات بزرگ را تایید نهایی می نمایند.

البته لازم به ذکر است که معمولا معاملاتی که به تایید هیات مدیره می رسند، بایستی قبلا به تایید کمیسیون معاملات رسیده باشند.

در معاملات دولتی، هیات وزیران در هر سال نصاب معاملات را در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ تعیین و ابلاغ می نماید.

نکته بسیار مهم برای قراردادنویسان این است که نبایستی تا زمان اخذ مصوبه نهایی معامله حسب آیین نامه معاملات ، قراردادی را نهایی و ابلاغ نمایند.

54

53-مبلغ ناخالص چیست؟

مبلغ قرارداد

مبلغ ناخالص چیست؟

بخش اول

ناخالص: بدین جهت مبلغ قرارداد را ناخالص می نامند که علاوه بر اینکه هزینه انجام کار در مبلغ قرارداد وجود دارد بلکه درصدی به عنوان مالیات تکلیفی حسب قانون مالیاتهای مستقیم و نیز درصدی به عنوان بیمه تامین اجتماعی طبق قانون تامین اجتماعی در مبلغ لحاظ شده است.

دو نوع مالیات باید در قراردادنویسی مورد توجه قرار گیرد:

الف- مالیات تکلیفی.

مالیات تکلیفی با مالیات بر درآمد فرق می کند. مواردی از مالیات تکلیفی طبق قانون مالیاتهای مستقیم که که قراردادنویسان باید مسلط به آن مواد باشند عباتند از :

ماده 53، تبصره9 (مالیات تکلیفی اجاره املاک)

ماده 102 (مالیات تکلیفی مضاربه)

ماده 103 (مالیات تکلیفی حق الوکاله)

ماده 107 (مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج)

ماده 123 (مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال)

ماده 143 (مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام).

ب- بیمه تامین اجتماعی و  ج- مالیات بر ارزش افزوده. که در استیکرهای بعدی به آنها می پردازیم.

55

54-مبلغ ناخالص چیست؟

مبلغ قرارداد

مبلغ ناخالص چیست؟

بخش دوم

ب- بیمه تامین اجتماعی.

یکی دیگر از الزامات قراردادی این است که طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی کارفرما از هر پرداخت به پیمانکار 5 درصد را به عنوان سپرده تامین اجتماعی نزد خود نگهدارد. در پایان قرارداد و در قبال ارائه مفاصاحساب قطعی بیمه از سوی پیمانکار به وی پرداخت نماید. بنابراین اگر مبلغ قرارداد بصورت ناخالص نگارش گردد به این معناست که 5 درصد از این مبلغ بابت بیمه تامین اجتماعی موضوع ماده 38 قانون فوق الذکر، قابل پرداخت به پیمانکار نیست؛ مگر پس از ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی.

◄ میزان درصد بیمه تامین اجتماعی حسب شاخصهای ذیل تعیین می شوند:

    ■ اگر قرار داد مشمول ضوابط طرحهاي عمراني باشد.
      ■ اگر قرارداد غير عمراني باشد:

-تهیه مصالح مصرفی با چه کسی باشد.

-کار کاملا بصورت مکانیکی انجام می گیرد یا غیر مکانیکی (دستی).

-تهیه وسایل و تجهیزات مکانیکی با چه کسی باشد.

    ■ اگر قرارداد جزو موارد خاص غير عمراني باشد.

56

55-مالیات بر ارزش افزوده

مبلغ قرارداد

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.

◄ ارزش افزوده چیست:

طبق ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده : ارزش افزوده تفاوت بین ارزش کالاها و خـدمات عرضـه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداري یا تحصیل شـده در یـک دوره معـین میباشد.

ماخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده چیست:

طبق ماده 15 قانون مربوطه: مأخذ محاسبه مالیات واردات کـالا، عبـارت اسـت از ارزش گمرکـی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل ونقل و حق بیمه) بهعلاوه حقوق ورودي (حقوق
گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی. 
توجه:
وقتی در قرارداد مبلغ قرارداد بصورت ناخالص درج می گردد ، به هیچ وجه، به این معنا نیست که مالیات بر ارزش افزوده داخل مبلغ قرارداد است. مبلغ این نوع از مالیات قانونا بر مبلغ قرارداد اضافه شده و به اداره مالیات پرداخت می گردد.

57

56-کسور قانونی

مبلغ قرارداد

کسور قانونی

کسور قانونی چیست؟

وقتی صحبت از کسور قانونی می شود منظور، بیمه تامین اجتماعی و مالیات تکلیفی تحت قانون مالیاتهای مستقیم است.

تعهدات قانونی در کسور قانونی چیست؟

الف- مالیات:

از هر پرداخت به پیمانکار، کارفرما متعهد است درصد مالیات را از مبالغ قابل پرداخت کسر و به حساب اداره مالیات واریز نماید. بنابراین نوشتن این جمله که «پرداخت مالیات بر عهده پیمانکار است» غلط است؛ گرچه از مطالبات او کسر و پرداخت می گردد.

ب- بیمه:

از هر پرداخت به پیمانکار، کارفرما متعهد است 5 درصد به عنوان سپرده کسر و نزد خود نگهدارد. پس از ارائه مفاصاحساب نهایی بیمه مربوط به آن قرارداد، مبلغ مکسوره قابل پرداخت به پیمانکار می باشد.

توجه:
نوشتن مبلغ قرارداد در قراردادهای خرید و فروش بصورت ناخالص غلط است. تنها       می توان نوشت:

«مبلغ فروش کالا به میزان .... ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده تعیین گردید.»

57-2

57-کسور قراردادی

مبلغ قرارداد

کسور قراردادی

کسور قراردادی شامل کسر از هر پرداخت به عنوان حسن انجام کار یا کسر بابت جریمه ها و یا خسارات قراردادی است که از سوی کارفرما روی صورت وضعیت پیمانکار اعمال می گردد.

الف- کسر حسن انجام کار:

این کسر به عنوان تضمین حسن انجام کار صورت گرفته و کارفرما در قرارداد درج می کند که می تواند درصدی از مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را از هر صورت وضعیت کسر و نزد خود نگهدارد. این کسر معمولا بین 5 تا 10 درصد از مبلغ قرارداد است. این مبلغ در پایان مدت قرارداد و طی شرایطی قابل پرداخت به پیمانکار می باشد.

ب- خسارات و جرایم احتمالی:

این کسر از پرداختهای پیمانکار، احتمالی و حسب شرایطی است که در قرارداد پیش بینی می گردد. البته در اینکه آیا کارفرما می تواند بصورت یکطرفه از مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار مبلغی را به تشخیص خود به عنوان خسارت یا جریمه کسر نماید محل بحث است.

■ البته دو مبحث ذیل این جدل وجود دارد: یکی اینکه تشخیص تقصیر منتج به جریمه با کیست؟ دیگری اینکه میزان آن بنا بر تشخیص چه کسی قابل تعیین است؟ کارفرمایان در ایران متاسفانه تشخیص در هر دو مورد را در اختیار انحصاری خود می گذارند.

58

58-ضریب پیمان

مبلغ قرارداد

ضریب پیمان

توضیح:

کارفرما معمولا قیمت برآوردی را برای اجرای کاری موضوع مناقصه تعیین نموده و به شرکت کنندگان در مناقصه اعلام می نماید. شرکت کنندگان با لحاظ قیمت برآوردی، قیمت پیشنهادی خود را محاسبه می نمایند.

از نسبت این مبلغ با مبلغ برآوردی، عددی به دست می آید که ضریب پیمان گفته می شود. این ضریب می تواند مثبت باشد که با آن پلوس (Plus) و می تواند منفی باشد که به آن مینوس (Minus) می گویند.

بر این مبنا، در برگه پیشنهاد نرخ ، صرفا جای درج یک ضریب بوده که شرکت کننده در مناقصه آن ضریب را با نسبت گفته شده محاسبه و یکی از حالات پلوس، مینوس و یا ضریب یک که حاکی از برابری نرخ شرکت کننده در مناقصه با قیمت برآوردی کارفرماست در برگه قید می نماید.

59

59-ضرایب پیمان

مبلغ قرارداد

ضرایب پیمان

توضیح:

«ضریب پیمان» در معنای کلی همانی است که در استیکر قبلی آمده است ولی حسب شرایطی، ضرایبی دیگر بر مبلغ پیمان ممکن است اعمال گردد؛ به شرطی که به تعلق ضریب به مبلغ در قرارداد اشاره شده باشد یا به شرایط قانونی مصوبی در قرارداد اشاره گردد که آن شرایط قانونی حاوی تعلق ضریب به مبلغ پیمان یا بخشی از آن باشد.

بر حسب شاخصهای مختلف، ضرایب متفاوتی بر مبلغ پیمان یا اجزایی از مبلغ پیمان می تواند وارد می شود.

برخی از این شاخصها و ضرایب مربوطه عباتند از:

ضريب بالاسري- ضريب منطقه اي- ضريب تجهيز و برچيدن کارگاه- ضريب صعوبت کار در ارتفاع- ضريب صعوبت کار در طبقات- ضريب هدايت ترافيکي- ضريب پراکندگي کار...

توجه: ضریب پیمان به قیمت خالص قرارداد تعلق می گیرد.

61

60-ضریب بهنگام سازی

مبلغ قرارداد

ضریب بهنگام سازی

تعریف:

این عنوان در تاریخ ۹۱/۰۸/۱۴ در بخشنامه ای تحت عنوان “دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای” توسط معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی مطرح گردید. این ضریب در فرمول تعیین برآورد بهنگام موثر می باشد.

هدف از این دستورالعمل رسیدن به مناسبترین قیمت پیشنهادی و نیز به روز نمودن قیمتهای برآوردی به نسبت قیمت برآوردی قبل از برگزاری مناقصه می باشد.

فرمول دستيابی به برآورد بهنگام:

برآورد بهنگام= برآورد اجرای کار × هزینه بالاسری پروژه × ضریب بهنگام سازی ×

ضریب پیش بینی تغییر قیمت در دوره انجام کار و براي قراردادهاي فاقد تعدیل

62

61-عوامل موثر بر قیمت قرارداد

مبلغ قرارداد

عوامل موثر بر قیمت قرارداد

الف- افزایش یا کاهش 25 درصد

یکی از عواملی که منجر به تغییر قیمت در اغلب موارد می شود اعمال حق افزایش یا کاهش یکطرفه حجم موضوع قرارداد تا 25 درصد مبلغ قرارداد از سوی کارفرما می باشد.

روش محاسبه تغییر مقادیر:

قاعدتا مواردی از کاهش یا افزایش که دارای قیمت واحد بوده و یا بر اساس قرارداد قابل تعیین باشند، موضوع، بر اساس جداول قیمتی قرارداد محاسبه و کاهش یا افزایش به پیمانکار ابلاغ می گردد. ولی در مواردیکه کار افزایش یافته دارای نرخ قیمتی در قرارداد نباشد بایستی میزان قیمت کاهش یا افزایش یافته با توافق طرفین محاسبه و تعیین گردد.

نمونه مسایل مرتبط با افزایش یا کاهش مقادیر پیمان را می توان در ماده 29 شرایط عمومی پیمان (4311) ملاحظه نمود.

62-1

62-کارهای اضافی جدید

مبلغ قرارداد

کارهای اضافی جدید

ب-کار اضافی بدون مبلغ قراردادی

کارفرما در برخی موارد کارهایی را به پیمانکار ابلاغ می کند که مبلغی برای آن در پیمان پیش بینی و توافق نشده است.

بند دال ماده 29 شرایط عمومی (نشریه 4311):

جمع بهای قیمتهای جدید، علاوه برآنکه تابع سقف تعیین شده دربند الف است، نباید از 10 درصد مبلغ اولیه
پیمان بیشتر
شود.

حدود موارد کار اضافی جدید

در شرایط عمومی پیمان برای مواردی از کارهای اضافی که نرخ آن قبلا در قرارداد وجود نداشته است حد حداکثری 10 درصد از مبلغ قرارداد را گذاشته است. این بدان معناست که اگر نرخ مربوط به کارهای اضافی به بالاتر از 10 درصد برسد، طرفین برای ادامه کار  نیازمند توافق جدید هستند.

63-1

63-مبلغ خرید کالا

مبلغ قرارداد

مبلغ خرید کالا

سوال:

آیتمهایی که در ریز قیمت یک کالا با فرض DDP وجود دارد?

1- بهای تمام شده کالا در کارخانه (طراحی-ساخت-تست-بسته بندی).

2- هزینه حمل و نقل در کشور مبدا و کشور مقصد.

3- بیمه کالا. (بیمه کالا در حمل در کشور مبدا و مقصد-بیمه کالا حین حمل)

4- هزینه های گمرکی مبدا و مقصد و ترخیص کالا (انبارداری-خدمات بندریTHC-تخلیه از کشتی/هواپیما/وسیله نقلیه زمینی و بارگیری به آنها-هزینه های آزمایشگاه جهت اخذ استاندارد (اگر کالا برای اولین بار به کشور وارد می شود) هزینه اشعه ایکس، مراقبتهای ویژه و بدرقه کالا-هلال احمر-تعرفه بندی-صفافی-ارزش افزوده و عوارض).

5-حقوق ورودی (حقوق گمرکی-سود بازرگانی)

6-هزینه اجاره کشتی یا هزینه قرارداد با فورواردر یا CARRIER.

 

64

64-انواع روشهای پرداخت چیست؟

مبلغ قرارداد

انواع روشهای پرداخت چیست؟

پنج نوع روش پرداخت وجود دارد که با لحاظ اینکه دو روش پرداخت نقدی و روش پرداخت بر اساس اعتبار اسنادی رایج است لذا به بیان نکاتی در خصوص این دو روش می پردازیم.

الف- روش پرداخت نقدی

این روش که معمولا در اکثر قراردادها مورد استفاده قرار می گیرد، روشی نظام مند نبوده و هر شرکتی مطابق سلیقه خود و یا منافع خود روش پرداخت مستقلی را در قرارداد پیش بینی می کند. ولی در مجموع نکاتی در روش پرداخت وجود دارد که طرفین باید به آن توجه کنند:

1- پیش پرداخت:

اصل عدم زیادت پیش پرداخت.

اصل پرداخت پیش پرداخت در مقابل ضمانت متناسب.

اصل استهلاک تدریجی مبلغ پیش پرداخت از صورت وضعیتهای پیمانکار (در قراردادهای خدمات)

اصل استهلاک دفعی از قراردادهای خرید و فروش.

65

65-اصل عدم زیادت و تناسب پیش پرداخت

مبلغ قرارداد

انواع روشهای پرداخت چیست؟

اصل عدم زیادت و تناسب پیش پرداخت

الف-اصل عدم زیادت:

اصل بر این است که مبلغ قرارداد پس از انجام کار یا تحویل کالا پرداخت شده و اگر مقرر است قبل از انجام کار یا تحویل کالا مبلغی پرداخت گردد، این مبلغ مازاد بر نیاز و ضرورت اولیه کار نباشد. قراردادی که مثلا ، تنها، جنبه مشورت دارد، نیازی به پیش پرداخت ندارد. این منطق متاسفانه در قراردادنویسی رعایت نمی شود.

ب- اصل تناسب:

مبلغ پیش پرداخت باید متناسب با ضرورت پیش بینی آن باشد. مثلا در قراردادهای EPC ضرورت بر این است که جهت بخش P پیش پرداخت در نظر گرفته شده و این مبلغ در شروع به اجرای بخش P به پیمانکار تعلق گیرد.

69

66-اصل پرداخت پیش پرداخت در مقابل ضمانت متناسب

مبلغ قرارداد

انواع روشهای پرداخت چیست؟

اصل پرداخت پیش پرداخت در مقابل ضمانت متناسب

دلیل اصل:

هرگونه پرداخت بایستی در مقابل یک تعهد انجام شده باشد. لذا اگر بخواهد پرداختی بدون عِوَضی، در مقابل، صورت بگیرد باید ضمانتی در مقابل درنظر گرفته شده تا در صورت عدم انجام کار یا عدم تحویل کالا از سوی متعهد، جبران مبلغ پرداخت شده بشود.

ضمانت متناسب:

انواع تضامین، خصوصا در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی، پیش بینی شده است. ولی همیشه این سوال مطرح است که با توجه به قوانین ایران و مزایای مختلف اجرایی تضامین، چه نوع تضمینی بهتر است؟

  ضمانتنامه بانکی-چک-سفته-رهن ملک-برگه سهام ...

70

67-اصل استهلاک تدریجی مبلغ پیش پرداخت از صورت وضعیتهای پیمانکار

مبلغ قرارداد

انواع روشهای پرداخت چیست؟

اصل استهلاک تدریجی مبلغ پیش پرداخت از صورت وضعیتهای پیمانکار

یکی از کسور قراردادی که از هر پرداخت به پیمانکار (به غیر از خود مبلغ پیش پرداخت) کسر می گردد، کسر پیش پرداخت است. قاعدتا میزان کسر پیش پرداخت، از جهت درصد کسر، مساوی است با میزان درصد مبلغ پیش پرداخت از کل قرارداد.

تضمین پیش پرداخت پس از استهلاک کامل پیش پرداخت قابل استرداد می باشد. بعلاوه بانکها در متن ضمانتنامه پیش پرداخت چنین درج می کنند که:

«در صورتى‌که تمام مبلغ اين پيش‌پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانت‌نامه واريز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود، اين ضمانت‌نامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است

71

68-میان پرداخت (Interim Payment)

مبلغ قرارداد

انواع روشهای پرداخت چیست؟

الف- روش پرداخت نقدی

2-میان پرداخت (Interim Payment):

به پرداختهایی که قبل از اتمام کار یا قبل از تحویل کالا به طرف معامله پرداخت شده و در قبال انجام بخشی از تعهدات از سوی طرف معامله می باشد گفته می شود.

نکات قابل توجه:

1- میان پرداخت باید در قبال انجام خدمات و کار مشخص و محسوس بوده و معنای پیش پرداخت پیدا نکند.

2- میان پرداخت در قراردادهای خرید دارای ریسک بالاتری نسبت به قراردادهای ارائه خدمات است.

3- در قراردادهای ارائه خدمات مستمر، مانند حمل و نقل روزانه، عبارت «میان پرداخت» موضوعیت نداشته و در واقع پیمانکار حق الزحمه خود را بابت خدمات قطعی و نهایی جزیی در هرماه یا هر روز با ارائه صورت وضعیت دریافت می دارد.

73

69-پرداخت پایانی (Final Payment)

مبلغ قرارداد

انواع روشهای پرداخت چیست؟

الف- روش پرداخت نقدی

3-پرداخت پایانی (Final Payment):

پرداخت پایانی در هر قراردادی دارای اهمیت ویژه است؛ چراکه نه تنها ممکن است دیگر محلی برای کسر از مبالغ قابل پرداخت به دلیل نقص در کار یا نقص در کالا نیست بلکه پرداخت پایانی در برخی موارد، خود، نشانه انجام کامل تعهدات از سوی متعهد است.

در شرایط عمومی پیمان پرداخت پایانی (به غیر از نصف مبلغ حسن انجام کار) منوط به ارائه صورت وضعیت قطعی پیمانکار است که باید تا یکماه پس از تحویل موقت ارائه شود.

صورتحساب نهایی نیز از سوی کارفرما، سه ماه پس از صورت وضعیت قطعی صادر و با رضایت طرفین نهایی می گردد.

74

70-پرداخت پایانی در قراردادهای خرید

انواع روشهای پرداخت چیست؟

الف- روش پرداخت نقدی

3- پرداخت پایانی در قراردادهای خرید:

در قراردادهای خرید و فروش، پرداخت پایانی متفاوت از قراردادهای ارائه خدمات است.

در این نوع از قراردادها، پرداخت پایانی قرارداn می تواند منوط به موارد ذیل شود:

الف- تحویل کالا بر اساس ترم تحویل و در قبال ارائه اصل اسناد حمل.

ب- انجام تست و بازرسی (علاوه بر PSI).

ج-ارائه اسناد فنی کالا و اصطلاحا Final Book.

توجه: اگر بخش راه اندازی هم داخل در قرارداد خرید باشد، معمولا بخشی از پرداخت پایانی نگهداشته شده و پس از اعزام نیروی متخصص فروشنده جهت راه اندازی و انجام راه اندازی کامل پرداخت می گردد.

75

71-اعتبار اسنادی

انواع روشهای پرداخت چیست؟

ب-اعتبار اسنادی

با توجه به درخواست دوستان در خصوص گذاشتن مباحثی از اعتبار اسنادی، بر آن هستیم تا جاییکه فرصت بوده و مجال آموزشی از طریق استیکرها باشد به مباحث اساسی اعتبار اسنادی بپردازیم.

آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به اعتبار اسنادی:

الف-600 UCP

 Uniform Customs and Practice for Documentary Credits

این مقررات از سوی

 (International Chamber of Commerce-ICC)

در  25 October 2006وضع شده (در واقع نسخ قبلی این مقررات اصلاح شده و این نسخه اصلاحی ششم است) و چون در نشریه شماره 600 آن مرکز منتشر شده است لذا تحت این شماره خوانده می شود.

76

72-اعتبار اسنادی

انواع روشهای پرداخت چیست؟

اعتبار اسنادی

ب-مجموعه مقررات ارزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرراتی را ناظر بر بخشی از مقررات اعتبار اسنادی بین المللی (UCP) وضع و منتشر نموده است.

این مجموعه مقررات بصورت مقطعی از سوی بانک مرکزی اصلاح و منتشر می گردد. کسانیکه می خواهند با اعتبار اسنادی آشنا شوند باید این مقررات را نیز مطالعه نموده و آشنا باشند.

ج- مقررات مرتبط:

- Uniform Rules for Demand Guarantee

- Documentary Dispute Resolution

-Uniform Rules For Bank-to-Bank Reimbursements

-International Standard Banking Practice

-INCOTERMS

ادامه استیکرهای آموزشی فارسی