1

1-منعقد کردن- Enter Into

در نگارش هر قراردادی، بدوا باید بیان کنیم که این قرارداد با شرایط ذیل منعقد گردید.یکی از الفاظی که در نگارش قراردادهای انگلیسی برای بیان انعقاد قرارداد بکار می رود عبارت بالاست که بصورت مجهول بکار می رود. البته این کلمه در جای دیگری در نگارش قراردادها در معنای دیگری نیز کاربرد دارد که متعاقبا آموزش داده خواهد شد. مثال:
This Agreement is entered into between …

2

2-ایجاد کردن -Make

یکی دیگر از الفاظی که در نگارش قراردادهای انگلیسی برای بیان انعقاد قرارداد بکار می رود عبارت بالاست که همانند enter into بصورت مجهول بکار می رود. حرف اضافه ای که متناسب با این فعل درج می گردد کلمه By می باشد. مثال:

This Agreement is made by  …

البته در عرف قراردادنویسی دو فعل Enter into و  Make در کنار یکدیگر در ابتدای قرارداد ذکر می شود. مثال:

This Agreement is entered into and made between and by  …

3

3-امضا کردن-Execute

یکی دیگر از الفاظی که به ندرت در صدر قراردادهای انگلیسی و معمولا در انتهای قراردادهای انگلیسی برای بیان امضای قرارداد بکار می رود عبارت بالاست. مثال:

 This Agreement is executed this  …

در انتهای قرارداد نیز همراه با فعل Sign بکار می رود و در ادامه تاریخ امضا و نیز تعداد نسخ قرارداد بیان می گردد. مثال:

This Agreement is executed and signed in two identical copies of which the Parties have taken one.

لازم به ذکر است این لفظ در حقوق جزا به معنای اعدام کردن و در عرف فنی به معنای اجرا کردن می باشد.

4

4-از تاریخ …. On (date/month/year)

در نگارش قرارداد ارجاع به تاریخ مورد نیاز است. البته این موضوع اختصاصی به قراردادنویسان ندارد ولی به جهت یادآوری بیان می گردد. معمولا در نگارش تاریخ در صدر قرارداد از سبکهای ذیل استفاده می شود:
On ……(روز به عدد) …..(ماه به اسم بصورت اختصاری) 20…
This Contract made on 12 Jan 2016.
This …(روز به عدد) day of …. ،(ماه به اسم به اختصار) 20…
This Contract made on this 1 day of May, 2016.
On …st (روز به عدد) of (ماه به اسم بصورت اختصاری) 20…
This Contract is made on 1st of Jan 2016.
on.../.../20… (سال/روز/ماه) یا on.../.../20… (سال/ماه /روز)

5

5-از این به بعد نامیده می شودFurther to as

در نگارش مشخصات طرفین معامله و بعد از نوشتن اسم شرکت، معمولا یک حرف یا حروف یا کلمه اختصاری برای طرف قرارداد انتخاب می کنند تا از این به بعد در قرارداد، اسم شرکت را به اختصار بیان کنند. برای بیان اینکه از این به بعد این شرکت به چه نامی خوانده می شود از عبارات ذیل استفاده می گردد:
hereinafter referred to as “…”
hereinafter called “…”
further to as “…”
اگر بخواهیم شرکتها را بصورت طرف یا طرفین تعریف کنیم؛ بدون اینکه مشخصا اسم یکی از شرکتها را در متن قرارداد ببریم، معمولا بصورت زیر تعریف می گردد:
… and … shall be hereinafter referred to separately by “Party” or jointly by “Parties”.

6

6-به آدرس ثبتی …with its registered office at

در تعریف هر یک از طرفین به آدرس ثبتی و قانونی شرکت، بعد از درج اسم شرکت و حروف اختصاری آن ، اشاره می شود. بیان آدرس ثبتی و قانونی شرکت به یکی از عبارات ذیل صورت می گیرد:

+  ارجاع به حروف اختصاری شرکت +اسم شرکت…

1- having its registered office at …

2- with its registered office at …

3-located at …

4-with its head office located at …

5- with its principal office at …

having its registered office situate at

Incorporated at

whose principal place of business is at

البته میان کلمات head-registered office-principal فرق است که الان در مقام بیان تفاوت آن نیستیم.

7

7-به نمایندگی…Represented by

در ادامه تعریف و بیان مشخصات شرکت ، اشاره به امضای مجاز شرکت می گردد. بیان نمایندگی (امضای مجاز) در نگارش انگلیسی بصورت ذیل می آید:

1- … duly represented by Mr….. , as سمت شخص

2- … legally/lawfully represented by Mr….. , acting in its capacity as سمت شخص

ضمنا سمتها و عناوین قابل درج تحت عنوان امضای مجاز به شرح ذیل است:

مدیر عامل (Managing Director/President)

رییس هیات مدیره (Chairman of the Board )

نایب رییس هیات مدیره (Vice Chairman of the Board)

عضو هیات مدیره (Member of the Board)

8

8-ثبت شده تحت قوانین Organized under the Law of

در قسمت بیان مشخصات شرکت، اشاره به قانونی که شرکت تحت آن قانون به ثبت رسیده است می شود که به شرح مثالهای زیر است:

1- … duly organized under the laws of …

2- … incorporated under the laws of …

3- … organized and existing under the laws of …

4- … organized pursuant to the laws of …

نمونه متن انگلیسی تا این مرحله از آموزش:

 اسم شرکت..... (further to as “…اختصار شرکت”) , a company organized under the laws of ….قانون , with its registered office at …. آدرس, represented by Mr. … as Managing Director and Mr. … as Chairman.

9

9-نمونه ماده Sample Article

در این قسمت می خواهیم یک نمونه از نگارش قرارداد، تا جاییکه آموزش دیدیم بنویسیم:
Purchase Agreement
This Purchase Agreement (further to as “PA”) is made and entered into on 4 May 2016 by and between
……………… Company (hereinafter referred to as ”AB”) , a company existing under the laws of I.R of Iran , with its principal office at …., duly represented by Mr. …, acting in its capacity as Managing Director and Mr. … , acting in its capacity as Vice Chairman.
and
……
تا اینجا به راحتی می توانیم بر اساس استانداردهای بین المللی (زبان انگلیسی) شروع هر قراردادی را نگارش کنیم.

۱۰

10-آشنایی با برخی عناوین قراردادها-MOU

در این قسمت می خواهیم عناوین مورد استفاده در قالب موافقتنامه یا توافقنامه، در نگارش قراردادهای انگلیسی را با هم مطالعه کنیم:
MOU : MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
این عنوان در عرف بین المللی بسیار معمول بوده و در جایی استفاده می شود که طرفین بخواهند یک توافقنامه کلی تنظیم نموده و اهداف و انگیزه های خود برای همکاری را در آن عنوان نمایند. مفاد این سند ، غالبا تعهدآور نیست و بجز یکسری تعهدات جزیی، تعهدات اساسی در آن قید نمی گردد. بعلاوه ، قطعا در آن اشاره به این موضوع می گردد که تعهدات طرفین طی قراردادی که بعدا فیمابین منعقد می گردد تعیین خواهد گردید.
از این نوع سند برای شرکت در مناقصات کارفرما نیز استفاده می شود. مثلا اگر طرفین بخواهند مشترکا در مناقصه ای شرکت نمایند، می توانند تحت این عنوان، قصد یکدیگر برای شرکت در مناقصه را توافق کرده و همراه اسناد مناقصه به کارفرما ارایه دهند. عناوین مشابهی در همین راستا مورد استفاده است مانند:
MOA: MEMORANDUM OF AGREEMENT

11

11-آشنایی با برخی عناوین قراردادها

عناوین دیگر مورد استفاده در قالب موافقتنامه یا توافقنامه کلی به شرح زیر است:

LOI: LETTER OF INTENT

این عنوان نیز مانند MOU کابردی یکسان دارد. و هر دو سند در مرحله مذاکرات قراردادی و یک گام قبل از تنظیم قرارداد اصلی تهیه و رد و بدل می گردد. گرچه در مقایسه با mou تفاوتهای زیر گفته شده است:

۱- loi برای زمانی بکار می رود که دو طرف برای معامله وجود دارد درحالیکه در mou طرفها می تواند بیشتر از دو طرف باشد.

۲- در loi نکات مهم مذاکرات از سوی یکی از طرفین صادر و به امضای وی می رسد و به عنوان یک اعلام یکطرفه است. گرچه بیان کننده موضوعات مطروحه طی مذاکرات دوطرفه می باشد ولی در mou همه اطراف مذاکره آن را امضا می نمایند.

۳- در mou حدی از الزام و تعهد وجود دارد ولی الزام در  loi بسیار ضعیف است.

12

12-آشنایی با برخی عناوین قراردادها

عناوین دیگر مورد استفاده در قالب موافقتنامه یا توافقنامه کلی به شرح زیر است:

 CA : COOPERATION AGREEMENT

این عنوان هم بسیار در عناوین قراردادها در گامهای نخست همکاری طرفین استفاده می شود. طرفین همکاری کلی خود را تحت این عنوان در سند گنجانده و قطعا اجرایی شدن تعهدات طرفین منوط به تهیه و تنظیم قرارداد اجرایی جداگانه خواهد بود. این عنوان در قراردادهای بین دولتها نیز زیاد استفاده می گردد. خصوصا مواقعی که دولتها بخواهند فصل جدیدی از تجارت را آغاز نمایند. در فارسی می توان معادل کلمه ؛سند همکاری؛ را برای آن در نظر گرفت.

مثلا در تیتر خبرها می خوانیم:

- Iran, South Korea sign cooperation agreements.

-The cooperation agreements were signed at the presence of President Hassan Rouhani and Italian Prime Minister Matteo Renzi in Tehran on Tuesday.

13

13-آشنایی با برخی عناوین قراردادها

عنوان دیگر مورد استفاده در قالب موافقتنامه یا توافقنامه کلی به شرح زیر است:
general agreement
معمولا این عنوان برای جایی بکار می رود که بخواهیم چارچوب و اصول کلی و قطعی همکاری یا اصول کلی و قطعی حاکم بر همکاری طرفین در آینده را نوشته تا بر اساس آن در آینده عمل نماییم. معادل این عنوان در فارسی را می توان «موافقتنامه عمومی» نامید.
مانند:
General Agreement On Tariffs And Trade (GATT)
موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت
General Non-Compete Agreement
موافقتنامه عمومی عدم رقابت
General Nondisclosure Agreement
موافقتنامه عمومی عدم افشا

14

14-آشنایی با برخی عناوین قراردادها

عنوان مورد استفاده در قراردادهای خرید و فروش عباتند از:
PURCHASE agreement/CONTRACT
SALE AGREEMENT/CONTRACT
معمولا جهت سولت انجام تشریفات قراردادنویسی از سند دیگری تحت عنوان PURCHASE ORDER یا همان سفارش خرید با درج یکسری شرایط مختصر نیز استفاده می شود. عناوینی که در نگارش یک قرارداد خرید یا فروش بکار می روند عباتند از:
Commodity (کالا)- Proforma Invoice (سیاهه تجاری) Price (قیمت)- Payment and Terms of Payment (پرداخت و روش پرداخت)-Delivery Time (زمان تحویل)-
Delivery Term (based on INCOTERMS) (ترم تحویل)
SHIPMENT (حمل)- Shipping Documents (اسناد حمل)
Inspection (بازرسی)-Guarantee (گارانتی)
After Sale Service (خدمات پس از فروش)
کلیه اصطلاحات فوق نیاز به توضیح دارند که طی استیکرهای بعدی هرکدام جداگانه آموزش داده خواهند شد.

15

15-آشنایی با مندرجات PURCHASE ORDER – کالا

معنای فارسی Purchase order، سفارش خرید است و اصطلاحا به این معناست که خریدار بر اساس پروفرمای فروشنده (که توضیح آن بعدا می آید) ، قبولی خود مبنی بر خرید را طی فرمتی به نام سفارش خرید صادر می کند. این فرمت به منزله قرارداد خرید فیمابین بوده و معتبر است. کلمه انگلیسی سفارش خرید جهت اختصار به po مشهور است. عنوان کالا در متن po به دو عنوان می آید:

    Commodity-goods

در زیر مجموعه عنوان کالا، قاعدتا مشخصات کالا (description) می آید. جهت مشخص و معلوم نمودن کالا موارد ذیل بایستی تعیین گردد:

الف-کمیت–quantity (QTY) : تعداد کالا.

ب-کیفیت-quality: کیفیت و استاندارد مورد نظر.

ج-مشخصه کالا: Product id یا serial No.: این مشخصه شامل یکسری اعداد است که معمولا برای اخذ کد فعالسازی activation code جهت استفاده از محصول بکار می رود.

د-PART No. : نمایانگر یک طراحی خاص مربوط به صنعت خاص. این مشخصه به قدری مهم، جامع و کامل  است که در بسیاری از سفارش خریدها در بیان مشخصات کالا، فقط به این مشخصه از منظر کیفی اشاره  می کنند.

17

16-آشنایی با مندرجات po– ارز

هر قیمتی که در سفارش خرید قید می گردد دارای یک مشخصه ارز می باشد. مثل ریال ، دلار و غیره. مناسب است که قراردادنویسان کد اختصاری برخی ارزهای مشهور را یاد بگیرند که به برخی از آنها اشاره می گردد:

USD: United State Dollar. دلار آمریکا

RMB: Chinese renminbi  واحد پول کشور چین.

EUR: EURO: واحد پول کشورهای حوزه اتحادیه اروپا

AED: Emirati Dirham درهم کشور امارات

GBP: British Pound  پوند انگلیس

این کدهای اختصاری از سوی موسسه بین المللی استانداردسازی International Organization for Standardizationدر قالب ISO 4217 منتشر نموده که مورد استفاده همگان می باشد.

واحد SDR چیست؟ این کلمه مخفف کلمه Special Drawing Right و در فارسی می توان به «حق برداشت مخصوص» ترجمه کرد. این واحد، سبد ارزی متشکل از  دلار امریکا، ین ژاپن، پوند استرلینگ و یورو.SDR  به عنوان واحد محاسباتی صندوق بین المللی پول بدوا مورد استفاده قرار گرفت و یک نوع معیار ارزشگذاری است که می تواند در مبادلات مورد استفاده قرار گیرد. این نوع واحد ، به دلیل اینکه دارای ثبات بیشتری است لذا ریسک انحراف ارزش پول را کاهش می دهد. ارزش این واحد هر 5 سال یکبار از سوی صندوق بین المللی پول تعیین می گردد.

18

17-آشنایی با مندرجات po– نرخ تسعیر ارز

گاهی اوقات جهت پرداخت مبالغ قرارداد یا سفارش خرید نیاز به پرداخت به ارزی غیر از ارز مندرج در قیمت می باشد. مثلا ارز قرارداد به ریال است ولی بنا بر دلایلی پیش بینی می گردد که بنا بر توافق طرفین یا یکی از طرفین ، مبالغ     می تواند به ارز دلار پرداخت گردد. بر این مبنا، بایستی نرخی به عنوان نرخ تسعیر ارز یا نرخ تبدیل ارز یا نرخ برابری ارز (Exchange Rate) در قرارداد تعیین گردد.

نرخ تبدیل ارز از سوی مراجع مختلفی ارائه می گردد. مثلا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر روز نرخ تبدیل ارزهای مختلف به ریال را اعلام      می نماید. بانکها و صرافیها هم هرکدام ارائه دهنده نرخ تبدیل ارز هستند. گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز نرخ تسعیر ثابتی را برای یک دوره زمانی مشخص اعلام می نماید تا واردکنندگان یا صادرکنندگان کالا نرخ مزبور را ملاک خود قرار دهند.

البته در متن قراردادها دو نوع می توان پیش بینی نرخ تبدیل ارز نمود. یکی بصورت نرخ ارز شناور و دیگری بصورت نرخ تبدیل ارز ثابت. در خصوص اولی به دلیل اینکه نرخ تبدیل مشخص نشده است دو فاکتور دیگر هم باید مشخص گردد:

 اول نرخ اعلامی کدام مرجع برای تبدیل ارز.

دوم نرخ تبدیل چه روزی ملاک طرفین باشد.

19

18-آشنایی با مندرجات po– نگارش مبلغ

جهت نگارش متن مربوط به مبلغ در قراردادهای انگلیسی و یا سفارش خریدهای انگلیسی به شرح ذیل عمل می شود:

Total Price/amount:  واحد ارز + مبلغ به عدد + (مبلغ به حروف)

Example: Total Price: USD 1000.00 (One Hindered US Dollar).

1- عبارت «مبلغ به عدد» در انگلیسی Amount in Number گفته شده و عبارت «مبلغ به حروف» در انگلیسی Amount in Letters یا Amount in Words  گفته می شود.

2- ترتیب نوشتن مبلغ قرارداد بایستی به شکل بالا رعایت شود.

3- معمولا برای جلوگیری از اضافه شدن رقمی به مبلغ قرارداد و یا جهت نهایی نشان دادن رقم قرارداد در نوشتار به زبان انگلیسی ، بعد از نوشتن رقم عددی مبلغ، یک نقطه درج نموده و بعد از آن دو تا صفر گذاشته می شود که نمونه آن در بالا آمده است.

در متون سفارش خرید معمولا از یک جدول و یکسری عناوین برای درج محتویات آن استفاده می کنند ولی اگر بخواهیم مبلغ قرارداد را بصورت جمله بیان کنیم به شکل زیر نوشته می شود:

- Contract Price for contracted goods shall be in the amount of USD….

- Purchase Price shall be with the sum of USD….

20

19-نگارش کسور قانونی – بیمه تامین اجتماعی

جهت نگارش کسور قانونی-بیمه به شرح ذیل عمل می شود:

بیمه در قراردادهای انگلیسی تحت عنوان SSO درج می گردد. این کلمه اختصار عبارت «Social Security Organization» به معنای سازمان تامین اجتماعی است.

در متن قراردادهای انگلیسی وقتی بخواهند مبلغ قرارداد را شامل یا بدون کسور قانونی (ناخالص یا خالص ) بیان کنند از کلمات زیر استفاده می شود:

Gross ناخالص   - Net خالص

- All Contract prices shall be gross and subject to legal and contractual deductions.

البته کلمه gross در قراردادها برای بیان مثلا وزن ناخالص کالا بصورت Gross weight  و در بیان تقصیر فاحش Gross Negligence هم بکار می رود.

برای بیان محتویات ماده 38 قانون تامین اجتماعی نیز به عناوینی جهت نگارش احتیاج داریم که عبارتند از:

Deduction کسر                         Retain نگه داشتن

 Social Security Act قانون تامین اجتماعی

SSO Clearance Certificate مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی

نمونه ماده انگلیسی به دنبال انتشار این استیکر خواهد آمد.

21

20-نگارش کسور قانونی – مالیات تکلیفی

جهت نگارش کسور قانونی-مالیات تکلیفی به شرح ذیل عمل می شود:

مالیات در قراردادهای انگلیسی تحت عنوان TAX درج می گردد. این کلمه در معانی مختلفی بکار می رود مانند VALUE ADDED TAX مالیات بر ارزش افزوده-INCOME TAX مالیات بر درآمد- SALE TAX مالیات بر فروش. اما اگر مالیات در معنای عام و بدون درج قرینه ای در قرارداد بکار رود به معنای مالیات تکلیفی است.

برای بیان مالیات تکلیفی نیز به عناوینی جهت نگارش احتیاج داریم که عبارتند از:

Deduct  کسرکردن                        

Code of Direct Taxation قانون مالیاتهای مستقیم

Gross Payable Amount مبالغ ناخالص پرداختنی

Tax Clearance مفاصای مالیاتی

Reimbursable Payments مبالغ بازپرداختی

البته طبق قانون ایران مالیت تکلیفی برای اکثر کارهای خدماتی حذف شده است ولی جهت قراردادهای مثلا مشاوره باقی است. لذا نیاز به بیان موضوع دارد.

انواع دیگر مالیاتها در استیکرهای آموزشی بعدی خواهد آمد.

نمونه ماده انگلیسی به دنبال انتشار این استیکر خواهد آمد.

22

21-نگارش مالیات بر ارزش افزوده

جهت نگارش مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل عمل می شود:

مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای انگلیسی تحت عنوان             VALUE ADDED TAX (VAT)  بکار می رود.

با لحاظ اینکه مالیات بر ارزش افزوده در قراردادها بصورت کسری از مبلغ قرارداد نیست و باید به مبلغ نهایی معامله اضافه شود لذا در نوشتار ماده قراردادی مربوط به آن باید بگوییم مبلغ قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد. عبارت بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به دو شکل نوشته می شود:

 EXCLUSIVE OF

Example: All amounts are exclusive of VAT.

البته جهت اختصار از کلمه Ex هم استفاده می گردد. خصوصا در سفارش خریدها به دلیل اختصار گویی از این لفظ استفاده می گردد.

 Example: Contract Price: USD 1000, Gross and Ex-VAT.

باید توجه داشت که عنوان VAT با عنوان Sales Tax متفاوت است. چون دیده می شود برخی در نگارش قراردادها، این دو مالیات را یکی می پندارند. درحالیکه ، VAT به معنای مالیات بر ارزش افزوده و Sale Tax  به معنای مالیات بر فروش است که فعلا در ایران چنین مالیاتی وضع قانونی نشده است.

23

22-نگارش انواع دیگر مالیاتها و عوارض

انواع مختلف کلمات و عبارات مرتبط با مالیات و عوارض به شرح ذیل است:

Consumption Tax – مالیات بر مصرف

Sales Tax- مالیات بر فروش

Income Tax- مالیات بر درآمد

Duties-عوارض

Custom Duties-عوارض گمرکی

Personal Property Tax- مالیات بر اموال شخصی

Import Duties and Taxes-مالیات و عوارض بر واردات

Tax Exemption- معافیت مالیاتی

To impose Tax on Service- وضع کردن مالیات بر خدمات

To levy Tax on Services-وضع کردن مالیات بر خدمات

Example: All amounts in this Agreement are gross amounts but exclusive of any value added tax (VAT), sales tax, income tax, consumption tax or any other similar tax, duty, fee, levy or other governmental charge, customs duties and other levies (Taxes), except as specified otherwise.

24

23-پروفورما اینویس-Profoma Invoice

پروفورما چیست:

معنای لغوی: این کلمه لاتین بوده و به معنای «به عنوان یک فرم» (as a matter of form) می باشد.

مورد استفاده: این فرم در جایی استفاده می گردد که فروشنده کالا یا خدمات بخواهد شرایط اولیه پیشنهاد فروش خود را به خریدار بدهد. در واقع یک نوع ایجاب برای عقد بیع محسوب می گردد. فقط باید توجه داشت که این سند به معنای الزام خریدار به قبول شرایط فروشنده نیست ولی الزام برای فروشنده محسوب می گردد.

محتویات: این سند معمولا دارای مندرجات ذیل است:

Shipper’s name and address اسم و آدرس ارسال کننده-

Receiver’s name and address اسم و آدرس دریافت کننده-

Dateتاریخ-                   Invoice numberشماره اینویس-

Mode of transport detailsترم حمل و نقل-

Number of packages and weights- تعداد بسته بندیها و اوزان

Items with description, price, and quantity-

 کالا یا خدمات با ذکر مشخصات، یمت و تعداد

Tax rate, shipping and handling rate

نرخ مالیات، نرخ حمل و نرخ اداره  Company logoلوگوی شرکت –

25

24-روش پرداخت نقدی Methods of Payment-

روش پرداخت نقدی Methods of Payment-

بعد از نگارش مبلغ قرارداد، قاعدتا باید روش پرداخت قید گردد. روش پرداخت در خرید کالا با ارائه خدمات متفاوت است:

الف- در خرید کالا:

Company shall pay to the Contractor, the Contract Price based on the following terms:

-پیش پرداخت-Advance Payment:

 ….. % of the Contract Price as Advance Payment against submission of Advance Payment Guarantee in the same amount.

-مابقی مبلغ-Remaining Payment:

The payment of the remaining … percent of the Contract Price shall be made to SELLER account after presentation of original shipping documents and original release note of third party inspection company and BUYER's agent's confirmation of delivery of the Product to the vessel.

البته در مواردیکه حمل کالا بصورت جزیی (Partial Shipment) هم صورت می پذیرد ، پرداخت مبلغ بصورت جزیی (Partial Payment) در متن قرارداد یا سفارش خرید می آید.

نحوه نگارش روش پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی بگونه ای دیگر است که در استیکرهای بعدی می آید.

ادامه استیکرهای آموزشی انگلیسی

 

برای آموزش روزانه نگارش قرارداد فارسی و انگلیسی با استفاده از استیکر، عضو کانال تلگرام مرکز با کلیک بر روی آیکن زیر شوید.